Literatura

Priporočamo v branje ...
Priporočamo v branje …

Oblikovanje inkluzivnih oddelkov

Korak za korakom – Oblikovanje inkluzivnih oddelkov

Daniels, E. R. in Stafford, K. (2003).Oblikovanje inkluzivnih oddelkov. Ljubljana: Pedagoški inštitut, Razvojno-raziskovalni center pedagoških iniciativ Korak za korakom.Knjiga »Oblikovanje inkluzivnih oddelkov« obravnava v zadnjem času vedno bolj aktualno tematiko vključevanja otrok s posebnimi potrebami v vrtce in šole. Ta knjiga sodi v sklop priročnikov na učence osredotočene metodologije dela v vrtcih in šolah.

Knjiga vsebuje tematike z mnogih področij, kot so na primer:

 • značilnosti inkluzivne šole/vrtca,
 • pomen razvijanja spretnosti opazovanja in natančnega ocenjevanja razvoja in napredka otrokovih sposobnosti in znanj,
 • izdelovanje individualiziranih programov dela v inkluzivnih oddelkih, ki temeljijo na opazovanju in ocenjevanju napredka razvoja in
 • pomen vključenosti staršev v vzgojno-izobraževalni proces.

V zadnjem delu knjiga ponuja konkretne predloge in oblike vzpodbujanja intelektualnega, čustvenega, socialnega in telesnega razvoja otrok v okolju, kjer bodo otrokove individualne značilnosti, sposobnosti in potrebe maksimalno izražene.

vir: http://www.korakzakorakom.si/index.php?option=content&task=view&id=4

 

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE V KULTURI DEMOKRACIJE: praksa zgodnjega otroštva

Hansen K.A., Kaufmann R.K. in Saifer S. (2001). Vzgoja in izobraževanje v kulturi demokracije: praksa zgodnjega otroštva. Ljubljana: Pedagoški inštitut, Razvojno-raziskovalni center pedagoških iniciativ Korak za korakom.
Knjiga Vzgoja in izobraževanje v kulturi demokracije; praksa zgodnjega otroštva govori o tem, da obstajajo subtilne, a učinkovite metode, ki otrokom že od najzgodnejše starosti, s pomočjo odraslih, omogočajo uspešno izbiranje, spoštovanje medsebojnih razlik, razumevanje posledic svojih dejanj, spoštovanje individualnih potreb ob ohranjanju ravnovesja s potrebami skupine.
Knjiga ponuja okvire za razumevanje odnosa med vzgojo in izobraževanjem v zgodnjem otroštvu ter sposobnostjo učinkovitega delovanja v kulturi odprte, demokratične družbe. Ponuja posebna vodila, primere, metode in načine komunikacije, ki pomagajo razvijati predšolskega otroka v kulturi demokracije. Ob vsakem poglavju ponuja tudi stran za starše, ki predstavlja povzetek konceptov, ki jih spremljamo v poglavju. Hkrati na preprost, s primeri podkrepljen način kaže bistvene razlike med pristopi, ki so osredotočeni na otroka ter tradicionalnimi pristopi v vzgoji in izobraževanje v kulturi demokracije in ne le vzgajati za demokracijo. (vir: http://www.korakzakorakom.si/datoteke/2015/publikacije-RRCPI-KZK.pdf)

Umovadba

Knjiga Umovadba za bistre možgane v poznih letih nam poučno in razumljivo razlaga dogajanje v možganih, nevrodegenerativne bolezni in napotke, kako ohraniti bister um in zdrave možgane skozi celo življenje.

V prvem delu poljudno opisuje možgane, njihovo strukturo in funkcije ter razloži, kaj se z možgani dogaja, ko se starajo. Velik poudarek je na tem, kaj lahko storimo, da ohranimo čim bolj bistre možgane – od prehrane do gibanja, socialnih stikov in vključno različnih oblik vadbe. Knjiga nam tu opiše tudi demenco, s poudarkom na alzheimerjevi bolezni, pri čemer avtor ne pozabi na skrb za bolnika z demenco in napotke njihovim skrbnikom in bližnjim. V drugem delu knjige so praktične vaje za krepitev možganov ter barvna priloga, kjer so prikazane nazorne sheme dogajanja v naših možganih ter še nekaj dodatnih vaj v barvah. Spremno besedo je napisal dr. Simon Brezovar z Nevrološke klinike UKC v Ljubljani, ki je knjigo strokovno pregledal in avtorju svetoval določene rešitve. Knjiga je torej lahko tudi odlična telovadba za možgane.

Stran 1 od 512345
Strokovna literatura

DELO Z GLUHIMI IN NAGLUŠNIMI OTROKI

Priročnik je namenjen predvsem vzgojiteljem v vrtcu in učiteljem v osnovnih ter srednjih šolah. Nastajal je vrsto let kot vsebina stalnih izobraževanj učiteljev otrok z okvaro sluha na Centru za sluh in govor Maribor. Upoštevana so bila mnenja ali vprašanja vzgojiteljic in učiteljic ter učiteljev, ki so med drugim tudi opozorili na teme, ki so v vzgojno-izobraževalnem procesu pomembne. Priročnik tako vsebuje odgovore na odprta vprašanja. Priročnik je oblikovan v dveh delih. V prvem je opis čutila za sluh, okvare sluha ter tehnični pripomočki, nato sledi opis sposobnosti poslušanja in govora ter rehabilitacije otrok z okvaro sluha. Drugi del govori o inkluziji otrok z okvaro sluha in potrebnih prilagoditvah, pri čemer so s primeri ponazorjene posamezne prilagoditve. (Vir: http://www.zrss.si/default_zalozba.asp?link=narocanje&t=2&pubID=501)

Avtorici s kratkimi navodili in iskrivimi ilustracijami predstavljata igre, ki so v prvi vrsti namenjene otrokom s polževim vsadkom, a so zaradi svoje univerzalnosti in izvirnosti primerne tudi za delo z gluhimi in naglušnimi otroki, z otroki z govorno-jezikovnimi motnjami, z otroki z MAS, pa tudi za delo z otroki v rednih programih vrtcev in šol in ne nazadnje, za delo in igranje z otroki doma, v družinskem ali prijateljskem krogu. Kot pravita avtorici, z igrami usvajamo prostor, časovne, številčne, prostorske odnose, razvijamo koordinacijo, strpnost, prijateljske odnose, opazovanje drugih otrok, spoznavanje in sprejemanje itd. Vaje v obliki iger spodbujajo razvoj poslušanja, t.j. spodbujajo avditivni kanal, krepijo sluh brez vidnih dražljajev, ki bi lahko ponudili odgovore. Vse igre, pri katerih so uporabljeni inštrumenti, glasba ali verbalna navodila, se izvajajo tako, da otroci stoodstotno izkoristijo svoj slušni potencial ter uporabijo vso pozornost in zbranost, da dobro izvedejo vajo. Ob tem pa igre vodijo k spontani komunikaciji, pomagajo oblikovati glasove, besede, stavke in na koncu preproste ali zahtevnejše dialoge ter dramatizacije, ki razveseljujejo otroke na različnih razvojnih stopnjah. (Vir: http://www.zrss.si/default_zalozba.asp?link=narocanje&t=2&pubID=526)


NOVOST S PODROČJA UMETNOSTI

Knjiga Ples v vrtcu obravnava ples, ki ustvarja bližino in poglablja medsebojne odnose. Izkušene avtorice nagovarjajo bralce, da je ples vredno vstaviti v otrokov vsakdan, saj je gibanje ena od otrokovih osnovnih potreb, ki jo je vredno krepiti. Otroci skozi gibanje razvijajo iniciativnost, radovednost, iznajdljivost in samozavest – dispozicije, ki so še kako pomembne za kvalitetno življenje. Poleg tega ima gibanje pozitiven vpliv na celostni razvoj otroka in na njegovo zdravje. Prav zaradi tega je sistematičen pristop s področja gibanja, ki ga ponuja pričujoči priročnik, še kako potreben. Delo je razdeljeno na naslednje zaokrožene enote: o plesu in pomenu gibanja kot univerzalne govorice, ki je v prvih letih življenja otrokom najbližja, o vplivu plesa na otroka, o gibalnem razvoju kot rezultatu zorenja in učenja, o značilnostih učenja plesa pri otrocih, analizi gibanja, ritmu. Podani so primeri plesno – gibalnih dejavnosti, ki so opremljeni z metodično-didaktičnimi navodili ter namigi in primeri družabnih plesov, dodano je poglavje o sproščanju – harmoniji, ki vključuje jogo in vrsto iger, ki odrasle in otroke učijo sprostiti svoje telo, se povezati, poslušati in uglasiti s seboj. Igre so zapisane, kot opomnik za čas, ko otrok potrebuje dinamiko – tek, vrtenje, skakanje in čas, ko potrebuje mir in tišino za občutenje sebe. Veliko je idej za izvajanje v različnih situacijah, ki so otrokom blizu. Pričujoče strokovno delo je namenjeno vzgojiteljem v vrtcih in učiteljem v nižjih razredih devetletke, zanimiv pa je lahko tudi za domačo uporabo in plesne šole. (Vir: http://www.zrss.si/default_zalozba.asp?link=narocanje&t=2&pubID=600)


NOVOST S PODROČJA JEZIKA

Priročnik vsebuje govorne in rajalne igre ter ilustracije, ki jih je avtorica namenila predšolskim otrokom in učencem prvega triletja osnovne šole, pa tudi otrokom s posebnimi potrebami. V tem obdobju otroci najhitreje govorno in gibalno dozorevajo ter napredujejo na socialnem področju. Zato je namen zbranih iger spodbujati otrokov celosten razvoj, predvsem pa razvoj govora, gibanja in socialni razvoj. Tako lahko otroci ob pomoči strokovnih delavcev razvijajo, utrjujejo in izboljšujejo ritem govora in gibanja, čutenje glasov, ročne spretnosti, koordinacijo gibov, spomin, pozornost, zbranost, ustvarjalnost, vztrajnost, socialne spretnosti, sproščenost, komunikacijo in odnos do drugih. Pričujoči priročnik je namenjen strokovnjakom – specialnim in rehabilitacijskim pedagogom, logopedom, vzgojiteljicam v vrtcu in strokovnim delavcem, ki delajo v prvem triletju – kakor tudi staršem, ki želijo otrokov razvoj govora krepiti z igro in pesmimi ter s tem krepiti tudi lasten odnos z otrokom. (Vir: http://www.bukla.si/?action=books&book_id=15455)


STROKOVNA LITERATURA

Mnoga uporabna spoznanja o sodobnih pogledih na disciplino v šoli je mogoče najti v pričujoči knjigi. Njen temeljni namen je na temelju konkretnih teoretičnih predlogov ponuditi smernice za posodabljanje pedagoške prakse na omenjenem področju  razumevanje discipline, ki ob upoštevanju otrokovih pravic spodbuja razvoj avtonomne in odgovorne morale, kritičnega mišljenja in ustvarjalnosti. Le z disciplino, ki postopno podpira razvoj odgovornosti skladno s pripadajočo svobodo, je mogoče pripraviti posameznike na učinkovito sodelovanje v demokratični družbi in jih spodbujati k takemu delovanju, da bodo sposobni nositi tudi posledice svojih dejanj. Poznavanje temeljev razvoja moralnosti z vidika različnih psiholoških teorij je učiteljem v pomoč pri razumevanju različnih alternativnih pogledov na otrokov razvoj, pri spoznavanju, katera teorija o otrokovem razvoju jim je najbližja in pri odkrivanju lastnih pričakovanj v zvezi z disciplino. Prav tako omogoča razmislek o vlogi, ki naj bi jo kot učitelji odigrali v moralnem razvoju učencev. Raziskave in izkušnje iz prakse opozarjajo na naraščanje disciplinskih problemov v šoli in kažejo, da različne disciplinske tehnike oz. disciplinski pristopi različno vplivajo na otrokov moralni razvoj – lahko ga podpirajo ali zavirajo. Discipline v šoli ni mogoče obravnavati ločeno in neodvisno od človekovih oz. otrokovih pravic. Avtorica prikazuje postopnost naraščanja zanimanja za otrokove pravice, osvetljuje nastanek pravnih temeljev obravnavanja disciplinskih kršitev v šoli in pojasnjuje, kako in kje naša šolska zakonodaja opredeljuje pravice učencev in pravice staršev v zvezi z njimi, opozarja pa tudi na temeljno razliko med kršitvami discipline v osnovni šoli in v srednji šoli. (Vir: http://www.zrss.si/default_zalozba.asp?link=narocanje&t=2&pubID=263)

Knjiga je namenjena ravnateljem, učiteljem in drugim strokovnim delavcem v šolstvu, ki želijo aktivno prispevati k medsebojnemu razumevanju, dobri komunikaciji, kakovostnim odnosom in spodbudni klimi. Osrednje izhodišče za to je uporaba pristopov kot so aktivno poslušanje, zastavljanje dobrih vprašanj (za raziskovanje in reševanje problemov in izzivov), spodbujanje k aktivnosti in izmenjevanje konstruktivne povratne informacije. Knjiga prinaša številne ideje, orodja, primere pogovorov, refleksije učiteljev in ravnateljev, ki so že izkusili coaching ali pričeli sami uporabljati nekatere veščine coachinga, bralca pa s številnimi namigi in vajami spodbuja tudi k aktivnemu preizkušanju nekaterih od njih. S pomočjo veščin kolegialnega coachinga je v kolektivu možno uvesti ali okrepiti kulturo dialoga in osredotočenega medsebojnega podpiranja. (Vir: http://www.zrss.si/default_zalozba.asp?link=narocanje&t=2&pubID=622)

V zborniku najdemo odgovore na vprašanja, kako učence spodbujati k miselni aktivnosti ter jih načrtno in sistematično navajati na aktivno učenje, v čem so spremembe učnih praks v okviru sodobne šole utemeljene, kje pa morda tičijo pasti; v kakšen položaj postavljajo novi načini poučevanja in učenja učitelje in učence. Srečamo se s pregledom pojmovanj kritičnega mišljenja in z opredelitvijo, kdaj je smiselno sistematično spodbuditi razvoj kritičnega mišljenja.
Zbornik poudarja pomen načrtovanja, razvijanja in ozaveščanja spretnosti, veščin in strategij ter poglobitev razumevanja vseživljenjskih ciljev učenja – razvijanja kompetenc. S spremenjenim konceptom izobraževanja, ki temelji na razvijanju procesov v izobraževanju, se spreminja tudi didaktični vidik učenja in poučevanja. V drugem delu zbornika so predstavljene značilnosti procesno-didaktičnega pristopa učenja in poučevanja ter didaktični vidiki dejavnosti učencev pri izgrajevanju znanja oz. doseganju zastavljenih ciljev in kako lahko z medpredmetnimi povezavami razvijamo notranjo motivacijo za učenje. Srečamo se z opredelitvijo kompetenc, z različnimi pristopi k ugotavljanju in izboru kompetenc učenca, učitelja, ravnatelja, z izobraževanjem (kompetentnih) učiteljev ter s senzibilizacijo za razumevanje in pomen pojma kompetenca. (Vir: http://www.zrss.si/default_zalozba.asp?link=narocanje&t=2&pubID=298)

Pogovor je ena najbolj razširjenih učnih metod pri pouku. Žal pa najpogosteje to ni pristen pogovor, saj prevladuje zaporedje ozkih, med seboj nepovezanih vprašanj, vnaprej predvidenih odgovorov in skopih učiteljevih odzivov. Avtorici želita spodbuditi razmišljanje, kako v resnici poteka dialog z učenci, kako ga voditi in usmerjati, da bo v čim večji meri uveljavil značilnosti pristnega pogovora, ki razvija učenčevo razmišljanje, interes, motivacijo, poglobljeno razumevanje vsebin, hkrati pa tudi zmožnost sodelovanja v demokratičnih procesih in reševanja problemov ter s tem uspešnega sobivanja v družbi. Sistematično razdeljenim vsebinskim poglavjem sledi bolj praktični del z odlomki konkretnih pogovorov med učnimi urami ter priporočili za izboljšanje. Za poglobljeni študij posameznih tem so ob koncu vsakega poglavja navedeni tudi (tuji) viri. Delo je namenjeno učiteljem, izobraževalcem odraslih, različnim mentorjem, pa tudi študentom, ki se šele pripravljajo na poučevanje. (Vir: http://www.bukla.si/?action=books&book_id=317)

Pričujoča knjiga se odziva na vse bogastvo in mnogoterost značilnosti komuniciranja med ljudmi. Predstavlja temeljne psihološke teorije, procese in prakse komuniciranja in odnosov. V ospredje so postavljeni tisti procesi, ki so značilni za medosebno komuniciranje, ker je to paradigmatski primer komuniciranja, ker ljudje uresničujemo svojo družbeno bit predvsem v vsakdanjih medosebnih odnosih. Medosebni odnosi pa so v bistvu interakcijske in komunikacijske strukture in vse druge vrste komuniciranja se posredno ali neposredno nanašajo nanje.

Knjiga je neke vrste zgodba o oblikovanju komunikacijskih kompetenc in strategij, zgodba, ki zadeva tudi našo samopodobo, odnose, družbene prakse in ideologije, ki so in če so zaznamovane s komuniciranjem. Čeprav napisana v zahtevnem strokovnem jeziku, je knjiga pisana jasno in razumljivo ter kot taka lahko zapolni tudi vlogo priročnika. (Vir: http://knjigarna.fdv.si/knjige/sociologija/psihologija-vsakdanjega-zivljenja/i_463_psihologija-komuniciranja-in-medosebnih-odnosov)

Psiholog Andrej Perko, ki ureja družine v stiski po socialnoandragoški metodi dr. Janeza Ruglja, na ovitku svoje knjige piše, da je »družina tisti prostor, kjer otrok odrašča, in zanj pomeni točko največje možne sprejetosti in varnosti. V samo takšni družini je otrok sprejet zaradi njega samega in samo v takšnem vzdušju je mogoče, da se zdravo razvija. Povsod drugod, razen v družini, smo sprejeti ali upoštevani zaradi svoje funkcije, sposobnosti, nalog in dela, ki ga opravljamo. V družini pa naj bi bili vsi, ne samo otroci, sprejeti zato, ker preprosto smo.« Družina na križpotju se po pregledu različnih psihodinamskih in razvojnorelacijskih pogledov na razvoj človeka posveti družinski terapiji in pregledu različnih sodobnih vzgojnoterapevtskih sredstev. (Vir: http://www.bukla.si/?action=books&book_id=189)

V čem so predavanja nenadomestljiva, kako jih oblikovati, da bomo z njimi čim bolj aktivirali in motivirali študente za poglobljen študij? Tako predavatelji začetniki kot izkušeni praktiki bodo v priročniku našli zanimive vsebine, ideje in spodbude, kako na osnovi predavanj izboljšati študijski proces, kako v večji meri zagotoviti miselno aktivnost študentov in kako pripraviti predavanja na spletu. Besedilo temelji na teoretskih ugotovitvah, raziskovalnih rezultatih in dolgoletnih izkušnjah avtoric ob izvajanju seminarjev za visokošolske učitelje, kjer sta večino predlaganih idej tudi praktično preizkusili. (Vir: https://knjigarna.ff.uni-lj.si/izpis_ena.asp?katera=938)

Več kot aktualna knjiga, ki bo prišla prav vsem, ki se v teh stresnih časih počutijo izžete, razdražljive, brezvoljne, vsestransko izčrpane, imajo težave s koncentracijo in niso sposobni opravljati kakega resnejšega dela. Dr. Volker Schmiedel, nemški primarij, strokovnjak za področje biološke medicine in homeopatije ter avtor več uspešnih priročnikov in strokovnih knjig, se sindroma izgorelosti (ali burnouta) loteva večplastno. V prvem delu knjige se posveti splošnemu definiranju izgorelosti, različnim stopnjam in vzrokom za njen nastanek. V drugem delu pa predstavi tri korake, ki posameznika skozi različne strategije pripeljejo iz začaranega vrtinca, mu dajo novo življenjsko moč ter mu pomagajo poiskati pot nazaj k samemu sebi. (Vir: http://www.bukla.si/?action=books&book_id=11773)

Knjiga predstavlja študijsko gradivo na dodiplomskem in podiplomskem študiju na visokošolskih institucijah, predvsem pa je odličen pripomoček za delo vseh poslovodnih delavcev, managerjev in podjetnikov tako v gospodarskih organizacijah kot v upravi.
V knjigi najdemo vidike aktivnega poslovnega komuniciranja:
– vodenje poslovnih razgovorov in sestankov;
– pripravo in izvajanje pogajanj;
– etiko in kulturo v poslovnem komuniciranju;
– prepričljivost v osebnem komuniciranju;
– pisno in elektronsko komuniciranje;
– tržno, prodajno komuniciranje;
– tehnike, metode, načine in oblike uspešnega komuniciranja.

(Vir: http://www.emka.si/poslovno-komuniciranje/PR/126986)


OSEBNOSTNA RAST VZGOJITELJEV

 • Alenka Rebula (2007): BLAGOR ŽENSKAM

Blagor ženskam,

ki znajo hoditi kot vile,

zemlja lahko zadiha

pod njihovimi rahlimi stopali.
Knjiga govori o pomanjkanju ljubezni do sebe, ki pesti mnoge ženske, in o naši poti do samouresničenja. Obravnava odnos do telesa, do čustvovanja, do ljudi,do dela, do volje in duhovnosti … Odlična knjiga, ki odpre marsikatero vprašanje in misel o sebi, svojem otroštvu, svojem trenutnem življenju…o čustvih, razvoju…predvsem prinaša veliko dobrega in te navda z močjo, da se vsak človek lahko razvija v svojo smer in postaja vedno močnejši. (Vir: http://www.emka.si/blagor-zenskam/PR/29103,11772)

 • Jorge Bucay (2013): ZGODBE ZA RAZMISLEK

Kar je, je.
Kar je dobro, ni zastonj.
Nikoli ne počni, česar nočeš.

To so tri ključna spoznanja, ki nam jih Jorge Bucay predstavi v uvodu te drobne knjige in nam po njegovem mnenju zelo olajšajo življenje. Uvodu sledi dvajset raznovrstnih zgodb, ki vse iskalce spodbujajo k razmisleku in odkrivanju novih poti.

Argentinec Jorge Bucay je z obiskom in pogovori po Sloveniji očaral tudi naše bralce, ki so se lahko na lastne oči in ušesa prepričali, da je pisatelj in psihoterapevt zelo poseben in prisrčen mož, ki poskuša živeti to, o čemer piše in predava. Živi namreč v odmaknjeni obmorski vasici v Španiji, kjer denar ne pomeni veliko. Odpovedal se je televiziji in svoj čas posveča branju, pisanju, predavanjem ter družini in prijateljem.

 • Jorge Bucay (2012): TI POVEM ZGODBO?

Nihče ne more narediti zate, kar lahko sam narediš zase.

Argentinec Jorge Bucay, mojster pripovedovanja zdravilnih zgodb , je eden najbolj priljubljenih in branih psihoterapevtov na svetu.

Doslej je bilo po svetu prodanih več kot deset milijonov njegovih knjig, ki so izšle v več kot 30 državah sveta. Ti povem zgodbo? je njegova prva knjiga v slovenščini, maja izide Ljubiti se z odprtimi očmi, ki je roman in hkrati priročnik, kako obdržati ljubezen.

Zgodbe, ki otroke uspavajo, odrasle pa budijo.Čeprav knjiga opozarja, da življenje sploh ni enostavno, je polna optimizma . Bucay z njo mojstrsko prikaže zdravilno moč pripovedovanja zgodb, v katerih se bo našel prav vsak bralec.

Mladenič Demian obiskuje psihoterapevta Jorgeja, da bi skupaj poiskala odgovore na vsakdanja vprašanja. S pripovedovanjem zgodb, od grških mitov in japonskih parabol do zenovskih modrosti in lastnih izmišljenih zgodb, mu Jorge pomaga do samospoznanja.

» Zgodbe, ki si jih ravnokar prebral, so takšne kot kamni. Zeleni kamni, rumeni kamni, rdeči kamni. Te zgodbe so bile napisane le, da bi označile kak kraj ali pot. Toda brskanje po njih, iskanje skritega diamanta v vsaki od njih je naloga vsakega posameznika.«
– Jorge Bucay v epilogu h knjigi Ti povem zgodbo?

(Vir:http://www.emka.si/ti-povem-zgodbo/PR/161445)


NOVOSTI (februar 2013):

 • Rudi Ocepek (2012): PREMAGAJMO PREDSODKE DO ŽIVALI

Majhni otroci predsodkov še nimajo, pridobijo jih kasneje s sprejemanjem stališč svoje okolice. Starši, pedagoški delavci in drugi otrokom pomembni odrasli, poleg koristnih sporočil, prenašamo na otroke tudi svoje pretirane in namišljene strahove. Avtor Rudi Ocepek je v svoji knjigi opisal, kako lahko premagamo logično neutemeljene strahove pred živalmi ter svoj originalen in zelo učinkovit način vzgoje za odgovoren odnos do narave, ki ga je gradil postopoma v več kot štiridesetih letih pedagoškega delovanja. Predstavil je tudi svoje izkušnje in rezultate raziskav o ugodnem učinku živali na otrokov razvoj, na otroke in odrasle s posebnimi potrebami ter na počutje in zdravje ljudi.

 • Maruška Željeznov Seničar (2013): SAMOSTOJNOST PREDŠOLSKEGA OTROKA

Kljub razvoju pedagoških in psiholoških znanosti ter praktičnih strategij smo na določeni točki zašli. Oddaljili smo se od prvobitnosti, človeške nravi in koncepta življenja. Razbili smo povezanost srca, uma in telesa ter postavili življenje v stalno iskanje ravnovesja ter povezanosti, ki pa se kaže v nemiru in tesnobnih stanjih. Prispevki v zborniku opredeljujejo predvsem tisto, kar je naloga odraslih… to je otroku omogočiti, da odraste in postane samostojen človek. Pretirani intelektulizem (kaj vse mora otrok znati) zamegli nekatera otrokova področja kot so čustveni in socialni razvoj. S tem otroku sicer dajemo veliko podatkovnega znanja ampak ne znanja za ravnanja. Znanje za ravnanje pa je ključno, da otroke naučimo živeti, učiti in delati. (mag. Maruška Željeznov Seničar, urednica)

 • Maruška Željeznov Seničar, Edita Šelih (2011): SOCIALNI IN ČUSTVENI RAZVOJ PREDŠOLSKEGA OTROKA

Zavedamo se, da je otroško bitje naravnano tako, da nobenega doživetja ne zavrne, pač pa ga v različnih specifičnih oblikah popolnoma posrka vase. Vsa doživetja, čustveni odzivi in »čustvena komunikacija« pa potekajo v interakciji s socialno dimenzijo. Zbornik je dragoceni izbor prispevkov in predavanj, ki so nastali skozi večkratno praktično delo vzgojiteljic v vrtcih in je plod poglobljenih ter premišljenih dognanj, ki pričujejo o vsakodnevnem subtilnem, odgovornem in učinkovito organiziranem delu avtoric prispevkov na področju čustvenega in socialnega razvoja znotraj uresničevanja vzgojno izobraževalnega programa. (Edita Šelih, urednica)

 • Maruška Željeznov Seničar (2012): SODELOVANJE MED VRTCEM IN STARŠI “DRUŽINAMI”

Peta mednarodna strokovna konferenca z naslovom Sodelovanje med vrtcem in starši »družinami« je prinesla veliko koristnih praktičnih prispevkov in pristopov, ki premikajo dimenzije razmišljanja v soustvarjanje rešitev in prihodnosti za boljše pogoje razvoja in življenja naših otrok. (mag. Maruška Željeznov Seničar, urednica)

 • Bojana Globačnik (2012): ZGODNJA OBRAVNAVA

Vsi otroci se ne rodijo zdravi in nimajo zagotovljene zdrave prehrane, primerne nege in toplega družinskega okolja. Ne glede na pomembnost predšolskega obdobja nekateri otroci ne dobijo ustreznih spodbud za svoj čustveni in intelektualni razvoj in nimajo dostopa do različnih obravnav in pristopov, ki bi pospešili njihov razvoj. Zgodnja obravnava pomeni pravico najmlajših otrok in njihovih družin do pomoči, ki je za njihov nadaljnji razvoj izrednega pomena. Trdimo lahko, da je zgodnja obravnava glavni temelj in podlaga, ki družbo vodi v razvoj inkluzivnega izobraževanja. (Bojana Globačnik, avtorica)


NOVOSTI (januar 2013):

 • mag. Natalija Gyorek (2012): POVABILO V GOZD SREČNIH OTROK

V publikaciji je zajet projekt Povabilo v gozd, ki je pomemben predvsem za zavedanje, kako pomemben naravni vir je gozd, ki nas obdaja in kako pomembno vpliva kontunirana prisotnost otrok v gozdu tako na življenje otrok kot pozitiven odnos do narave.

Poti v gozd in delavnice v gozdu tako niso bile le cilj ampak smisel.


 EURYDICE PUBLIKACIJI (december 2012):

 • Naravoslovno izobraževanje v Evropi: nacionalne politike, prakse in raziskave
 • Matematično izobraževanje v Evropi: skupni izzivi in nacionalne politike

Poročilo Naravoslovno izobraževanje v Evropi proučuje organizacijo poučevanja naravoslovja v Evropi in ponuja pregled sedanjih politik in starategij, usmerjenih v izboljšanje in spodbujanje poučevanja in učenja naravoslovja. V študiji so prikazani ukrepi pomoči, ki so na voljo učiteljem v šolah, da lahko spodbujajo motivacijo učencev in povečujejo zanimanje za naravoslovje.

Poročilo Matematično izobraževanje v Evropi odkriva, katere odločilne prvine politik in praks oblikujejo pouk matematike  v evropskih izobraževalnih sistemih. Poročilo obravnava predvsem prenavljanje matematičnih kurikulumov, metode poučevanja, preverjanje in ocenjevanje znanja ter izobraževanje učiteljev.


NOVOSTI (oktober 2012):

Jovančević Milivoj (2011): PRVA LETA ZAKAJ SO POMEMBNA

Vodnik Prva leta je plod dolgoletnea sodelovanja ekipe strokovnjakov s področja pediatrije, psihologije, prehranjevanja in razvoja. Knjiga je polna koristnih nasvetov za prva leta življenja. Odgovoarja na vprašanja, ki si jih zastavljate v času, polnem veselja in sreče, a tudi številnih bojazni in negotovosti.

 • Featherstone Sally (2012): NABRITI FANTJE

Starši, vzgojitelji in učitelji se zavedamo, da ne le med dekleti in fanti, ampak tudi med samimi fanti obstajajo razlike.

Knjiga govori o sposobnosti fantov in kako jim lahko pomagamo do uspeha.

 • Marko Juhant (2012): SREČNI OTROCI

Avtor Marko Juhant je srečne otroke opisale takole: “Srečni otroci? Ja, videl sem jih! Malo umazani, prepoteni, utrujeni, radovedni, zadovoljni in brepogojni ljubljeni. So imeli mobilnik in kupe igrač? Ne. Imeli so prijatelje.”

 • Elschenbroich Donata (2012): IZKUSTVENI SVET PREDŠOLSKEGA OTROKA

Knjiga pomaga staršev odkrivati in razvijati zaklade, ki jih je njihov otrok prinesel s seboj na svet. Ponuja veliko spodbud, ki pomagajo izkoristiti otrokovo radovednost, vedoželjnost in sposobnost učenja. Avtorica knjige pravi naj bo vrtec laboratorij, atelje in delavnica. Spoznali bomo, kako lahko svoje otroke vzgajamo za nepredvidljivo, stresno življenje 21. stoletja.

 • Davis D. Ronald (2008): DAR DISLEKSIJE

Avtor knjige nam poda, vse kar moramo vedeti o disleksiji in nam ponudi nove revolucionarne metode za njeno odpravljanje.

 • Fearnley Rachel (2012): COMMUNICATING WITH CHILDREN – WHEN A PARENT IS AT THE END OF LIFE

Knjiga govori o tem, kako je lahko otrok zmeden in prestrašen ob smrti staršev. Prikazuje primere komunikacije z otrokom, v težkih trenutkih. Knjiga je v angleškem jeziku.

 • Rafael Bisquerra Alzina (2010): ČUSTVENA INTELIGENCA OTROK

Čustvena inteligenca je ena najpomembnejših osebnostnih lastnosti. Človek z razvito čustveno inteligenco je uspešnejši pri odnosih z drugimi in s samim seboj, pri pridobivanju znanja, lažje rešuje težave ter lažje doseže osebno in socialno blagino. Knjiga je priročnik za učitelje in starše, ki vsebuje tudi vaje.

 • Ida Mlakar (2012): O MIŠKI, KI JE BRALA PRAVLJICE… IN ČEŠNJE

Slikanica o miški Špeli in njenem prijatelju levu Hvastji. Miška Špela v knjigi bere pravljice in češnje.


LITERATURA (DNEVNA RUTINA, PRIKRITI KURIKUL):

 • Dolar Bahovec Eva (2004): ŠOLA IN VRTEC SKOZI OGLEDALO
 • Hohmann Mary (2005): VZGOJA IN UČENJE PREDŠOLSKIH OTROK

Priročnika Šola in vrtec skozi ogledalo in Vzgoja in učenje predšolskih otrok imata tudi poudarek na temo prikritega kurikuluma in dnevni rutini.

Dnevna rutina zagotavlja skupni okvir podpore otrok, ko ti uresničujejo svoje interese in na različne načine rešujejo probleme (Vzgoja in učenje predšolskih otrok).

Prikriti kurikul pomeni najbolj notranji, integralni, sstrukturni in kot tak neodpravljivi del samega kurikula (Šola in vrtec skozi ogledalo).


AVTORSKA DELA STROKOVNIH DELAVCEV:

 • Otroci iz skupine Sončki, mentorici Tjaša Rozman, Diana Zaplotnik (2010/2011): PRAVLJICA O PRIJATELJSTVU

 Domišljija je tista čarobna točka, v kateri se konča konec in prične neskončnost.

 •  Ksenja Jeram (2008): ZEBRA ZALKA

 Zebra Zalka od sojih sogovornikov zahteva samo to, da kadar so v njeni bližini, vedno govorijo tako, da je jeziček varno spravljen za zobmi – in čudež se potem gotovo zgodi.Zebra Zalka ima na zalogi veliko zgodbic, ki jih šepeta staršem na uho. Nikar jih ne zadržujte zase. Povejte jih naprej svojim otrokom.

 •  Ksenja Jeram (2009): R MED OTROKI

 Glas R razbojnik več ne bo,zavezništvo z njim sklenemo.Roke mu podamo,z njim se poigramoin že ga izgovoriti znamo.


LITERATURA NA TEMO NAČRTOVANJE:

 • Helena Novak, Vera Žužej, Viktorija Zmaga Glogovec (2009): PROJEKTNO DELO KOT UČNI MODEL V VRTCIH IN OSNOVNIH ŠOLAH 

Projektno delo ali projektno učno delo, znano v pedagoški literaturi tudi kot projektna metoda, predstavlja alternativo tradicionalno organiziranemu in vodenemu vzgojno-izobraževalnemu delu, v katerem je učencem glavni vir informacij učitelj, ki jim praviloma posreduje že bolj ali manj »gotova« znanja, naloga učencev pa je, da ta znanja čim bolje usvojijo. Drugačnost projektnega dela je v spremenjeni funkciji učitelja in v drugačni vlogi učenca v vzgojno-izobraževalnemu procesu. Bistvo te drugačnosti je, da so vsi udeleženci, torej tudi učenci, v aktivnem odnosu do katerekoli vsebine, ki se je lotevajo z reševanjem konkretnih nalog in problemov iz vsakodnevnega življenja.

Z uvajanjem projektnega dela v osnovne šole in vrtce si slovenski pedagoški delavci in delavke nabirajo lastne izkušnje. Nastajajo zanimivi projekti. Ustvarjalnejši med njimi so s svojimi izvirnimi idejami prispevali k popestritvi in obogatitvi tega modela. Velika vrednost njihovih izdelkov je v prilagajanju projektnega dela našim razmeram in potrebam. Čeprav se projektno delo pri nas glede strukture in poteka bistvene ne razlikuje od projektnega dela zunaj naših meja, pa ni mogoče prezreti nekaterih posebnosti, ki so se pokazale v naši pedagoški praksi. Na te posebnosti opozarjamo v pričujoči publikaciji.

 • Nada Turnšek, Tatjana Hodnik Čadež, in drugi (2012): UČENJE JE PUSTOLOVŠČINA

Skupna točka koncepta Reggio Emilia in slovenskega kurikuluma je, da oba temeljita na človekovih in otrokovih pravicah, demokratičnih vrednotah in na pravni državi ter zagovarjata pluralnost vednosti in konceptualno integracijo različnih znanosti. Prepričani smo, da v naših vrtcih delujejo strokovne delavke in delavci, ki profesionalno vnašajo in integrirajo posamezne elemente pedagoškega koncepta Reggio Emilia, ki so skladni s filozofijo slovenskega koncepta predšolske vzgoje – skladno s Kurikulumom za vrtce.

V petih letih strokovnega druženja se je porodilo veliko idej, kako elemente pedagoškega koncepta Reggio Emilia uspešno integrirati v slovenski Kurikulum za vrtce. Delček teh domisli je zapisan tudi v priročniku.

 • Alenka Polak (2007): TIMSKO DELO V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU

V monografiji Timsko delo v vzgoji in izobraževanju je avtorica povzela strokovna in znanstveno-raziskovalna spoznanja ter jih združila z lastnimi izkušnjami, ki jih je pridobila ob izvajanju seminarjev na šolah in v vrtcih. Knjiga sistematično obravnava timsko delo in utemelji njegov pomen na vzgojno-izobraževalnem področju. Ponudi tudi ideje za razvijanje timskega dela v praksi, kar lahko izboljša tako kakovost poučevanja kot medsebojno sodelovanje pedagoških delavcev.

V prvem delu je na splošno predstavljeno timsko delo in njegova povezanost s šolsko kulturo. Sledi opis psiholoških dejavnikov, razvojnih faz tima ter splošnih značilnosti učinkovitih in neučinkovitih timov. V naslednjih poglavjih avtorica govori o razlogih za uvajanje timskega dela v šolo, opiše etape tega dela in prednosti, ki jih prinaša. Na koncu predstavi še probleme in konflikte, ki se pojavljajo pri timskem delu.


NOVA LITERATURA, DECEMBER 2011

 • Cvetek Robert (2009). Bolečina preteklosti. Mohorjeva družba. Celje.

Knjiga predstavlja poglobljen znanstveni pregled problematike psihične travme in travmatske izkušnje in dobršnem delu vključuje avtorjeve lastne izsledke.

 • Čuk Peček Mojca (2009). Moč vzgoje. Tehnična založba Slovenije. Ljubljana.

Vzgoja je oblika komunikacije in prav zaradi tega je etična zavest vzgojitelja,njegova odprtost za spoštljive odnose osrednjega pomena za kakovostno opravljanje vzgojiteljskega dela.

 • Juul Jesper (2009). Družinske vrednote. Založba Didakta. Radovljica.

V knjigi se poudarja,da našo družbo obvladujejo tržni zakoni,ki vplivajo tudi na razvoj vrednost,družine in družbeno odgovornih posameznikov.

 • Juul Jesper (2009). Od poslušnosti do odgovornosti. Založba Didakta. Radovljica.

V tej knjigi poskuša zarisati in opisati procese,ki se odvijajo v odnosih med učitelji in učiteljicami,vzgojitelji in vzgojiteljicami ob njihovem delu z otroki in mladostniki.

 • Juul Jesper (2010). Družine s kronično bolnimi otroki. Inštitut za sodobno družino Manami.

Knjiga je namenjena staršem vseh otrok,ki so tako ali drugače bolni in prikrajšani,posebna pa je v tem,da se ne posveča posamičnim bolezenskim stanjem,temveč dogajanju,ko bolezen postane novi in nenadejani član družine.

 • Kompare Alenka (2010). Psihologija,spoznanja in dileme. Založba DZS. Ljubljana

Učbenik za psihologijo gimnazijskega izobraževanja. Učbenik je del didaktičnega kompleta,namenjenega učenju in poučevanju srednješolske psihologije ter pripravi na maturo.

 • L. Ron Hubbard (2010). Samoanaliza. Dianetična publikacija.

Knjiga vsebuje osnovne principe, naučiti se kako spoznati sebe, povzema samoanalizo in  vam pokaže,kako to storiti.

 • Lešnik Musek Kristijan (2001). Samoevalvacija. Inštitut za psihologijo osebnosti. Ljubljana.

V knjigi podpira učinkovito učenje in poučevanje,spodbuja organizacijo k učinkoviti uporabi sredstev.

 • Novak Helena (2009). Projektno delo kot učni model. Založba Didakta. Radpovljica.

Knjiga vsebuje postopek vodenja kot učni model,katerega funkcija je spodbujati izvajalce k čim bolj aktivnemu in kreativnemu sodelovanju v projektu od postavitve cilja do njegove uresničitve.

 • Panju Marziyah (2010). Strategije za spodbujanje čustvene inteligentnosti v razredu. Založba Modrijan.

Knjiga prikazuje kako lahko v razredu učitelji prednosti čustvene inteligentnosti uporabljajo pri delu v svojih razredih.

 • Pantley Elizabeth (2003). Otroško spanje,brez joka v spanje. Založba Didakta. Radovljica.

Priročnik vam bo dal vse potrebne nasvete,tako da boste na učinkovit in nežen način dosegli svoj cilj-ponoči se boste lahko naspali vsi.

 • Pantley Elizabeth (2007). Z otrokom lahko sodelujete. Založba Didakta. Radovljica.

V knjigi je veliko konkretnih predlogov za konkretne družine-veliko praktičnega,domiselnega, s katerim lahko izboljšate družinska življenja.

 • Pečjak Sonja (2009). Z igro razvijamo komunikacijske sposobnosti učencev. Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Ljubljana.

V knjigi poskuša pokazati,kako lahko v šoli na didaktično zanimiv način-z igro-razvijamo jezikovne komunikacijske sposobnosti pri učencih.

 • Pisani Lea (2010). Obleka-kdaj,kaj,kako. Založnik Lea Pisani s.p.

Zanjo in zanj. Vse, kar morata vedeti o oblačenju za vse življenjske priložnosti.

 • Polak Alenka (2007). Timsko delo. Založba Modrijan.

Knjiga sistematično obravnava timsko delo in utemelji njegov pomen na vzgojno-izobraževalnem področju.

 • Premier Mon (2009). Zakaj? Larousse za otroke.  Založba Didakta. Radovljica.

V knjigi je več kot 300 velikih in majhnih vprašanj,ki jih postavljajo otroci.

 • Rebula Alenka (2010). Sto obrazov notranje moči. Založba Mladinska knjiga. Ljubljana.

Knjiga s presunljivo govorico simbolov zrači naše notranje prostore na način,kakršnega na Slovenskem še ni bilo.

 • Spooner Liz (2010). Teaching children to listen. Continuum.
 • Umek Marjanovič Ljubica (2002). Kakovost v vrtcih. Razprave Filozofske fakultete. Ljubljana.

Knjiga vključuje dva dela, v prvem je pregled, primerjava in razlaga različnih evropskih in severnoameriških znanstvenoraziskovalnih ugotovitev na področju ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v vrtcih. V drugem delu je namen izdelati teoretska izhodišča in možni model za ugotavljanje kakovosti predšolske vzgoje v slovenskih vrtcih ter merske pripomočke za samo-evalvacijo.

 • Umek Marjanovič Ljubica (2009). Razvojna psihologija: izbrane teme. Založba Filozofske fakultete. Ljubljana.

Knjiga vključuje dvanajst vsebinsko zaokroženih poglavij,ki na podlagi sodobnih empirično podprtih znanstvenih teorij in modelov razlagajo posamezne vidike človekovega psihičnega razvoja.

 • Zupančič Maja (2007). Otroci od vrtca do šole: razvoj osebnosti in socialnega vedenja ter učna uspešnost prvošolcev. Razprave Filozofske fakultete. Ljubljana.

V knjigi sta dve razvojno-psihološki temi. V prvi so razprave, kako se razvijajo slovenski otroci,ki obiskujejo javne vrtce, v drugi temi pa opisuje kateri so pomembni dejavniki učne uspešnosti slovenskih prvošolcev.

 • Sunderland, M. (2010). Znanost o vzgoji. Praktični nasveti o spanju, joku, igri in ustvarjanju čustvenega ravnovesja za vse življenje. Didakta. Radovljica.

ZNANOST O VZGOJI

Znanstveni naslov, a zelo praktična knjiga, ki nam tako strokovnim delavcem kot staršem posreduje konkretne praktične nasvete. Tematika poseže na druga področja kot smo jih v zadnjem času navajeni. Govori o starših, ki ne morejo biti v vlogi čarovnikov in ki ne morejo otroku zagotoviti, da bodo njihovi otroci v kasnejšem življenju zadovoljni in da jih niti ne morejo zaščititi pred izgubo ali zavrnitvijo. Lahko pa odločilno vplivamo na sisteme v otrokovih možganih trdi avtorica.

Knjiga je zelo pomembna za strokovne delavce, saj lahko ponovijo pogled v anatomijo in razvoj možganov ter prepoznajo posledično funkcijo ravnanj in delovanj odraslih. Ob prebiranju knjige sed večkrat lahko iskreno vprašamo  kako mi z našo vzgojo vplivamo na to, kako »zorijo« naši otroci. Načini, kako komuniciramo z otrokom imajo na njih dolgoročne posledice.

Vsebina knjige nam iz drugačne plati pokaže in lahko pomaga pri tem, kako obvladovati intenzivnost naših in otrokovih občutij ter kako »prevedriti stres«. Lahko se poglobimo v to, kako se mi odrasli odzivamo z glasom, energijo, kako otroka potolažimo idr.

Kvalitetno gradivo. Vzemite ga v roke.

Pripravili: Nataša Durjava in Tina Čubrilo, Tržič, januar 2011

Pedagogika

Priročnik je namenjen predvsem vzgojiteljem v vrtcu in učiteljem v osnovnih ter srednjih šolah. Nastajal je vrsto let kot vsebina stalnih izobraževanj učiteljev otrok z okvaro sluha na Centru za sluh in govor Maribor. Upoštevana so bila mnenja ali vprašanja vzgojiteljic in učiteljic ter učiteljev, ki so med drugim tudi opozorili na teme, ki so v vzgojno-izobraževalnem procesu pomembne. Priročnik tako vsebuje odgovore na odprta vprašanja. Priročnik je oblikovan v dveh delih. V prvem je opis čutila za sluh, okvare sluha ter tehnični pripomočki, nato sledi opis sposobnosti poslušanja in govora ter rehabilitacije otrok z okvaro sluha. Drugi del govori o inkluziji otrok z okvaro sluha in potrebnih prilagoditvah, pri čemer so s primeri ponazorjene posamezne prilagoditve. (Vir: http://www.zrss.si/default_zalozba.asp?link=narocanje&t=2&pubID=501)

Avtorici s kratkimi navodili in iskrivimi ilustracijami predstavljata igre, ki so v prvi vrsti namenjene otrokom s polževim vsadkom, a so zaradi svoje univerzalnosti in izvirnosti primerne tudi za delo z gluhimi in naglušnimi otroki, z otroki z govorno-jezikovnimi motnjami, z otroki z MAS, pa tudi za delo z otroki v rednih programih vrtcev in šol in ne nazadnje, za delo in igranje z otroki doma, v družinskem ali prijateljskem krogu. Kot pravita avtorici, z igrami usvajamo prostor, časovne, številčne, prostorske odnose, razvijamo koordinacijo, strpnost, prijateljske odnose, opazovanje drugih otrok, spoznavanje in sprejemanje itd. Vaje v obliki iger spodbujajo razvoj poslušanja, t.j. spodbujajo avditivni kanal, krepijo sluh brez vidnih dražljajev, ki bi lahko ponudili odgovore. Vse igre, pri katerih so uporabljeni inštrumenti, glasba ali verbalna navodila, se izvajajo tako, da otroci stoodstotno izkoristijo svoj slušni potencial ter uporabijo vso pozornost in zbranost, da dobro izvedejo vajo. Ob tem pa igre vodijo k spontani komunikaciji, pomagajo oblikovati glasove, besede, stavke in na koncu preproste ali zahtevnejše dialoge ter dramatizacije, ki razveseljujejo otroke na različnih razvojnih stopnjah. (Vir: http://www.zrss.si/default_zalozba.asp?link=narocanje&t=2&pubID=526)

Mnoga uporabna spoznanja o sodobnih pogledih na disciplino v šoli je mogoče najti v pričujoči knjigi. Njen temeljni namen je na temelju konkretnih teoretičnih predlogov ponuditi smernice za posodabljanje pedagoške prakse na omenjenem področju  razumevanje discipline, ki ob upoštevanju otrokovih pravic spodbuja razvoj avtonomne in odgovorne morale, kritičnega mišljenja in ustvarjalnosti. Le z disciplino, ki postopno podpira razvoj odgovornosti skladno s pripadajočo svobodo, je mogoče pripraviti posameznike na učinkovito sodelovanje v demokratični družbi in jih spodbujati k takemu delovanju, da bodo sposobni nositi tudi posledice svojih dejanj. Poznavanje temeljev razvoja moralnosti z vidika različnih psiholoških teorij je učiteljem v pomoč pri razumevanju različnih alternativnih pogledov na otrokov razvoj, pri spoznavanju, katera teorija o otrokovem razvoju jim je najbližja in pri odkrivanju lastnih pričakovanj v zvezi z disciplino. Prav tako omogoča razmislek o vlogi, ki naj bi jo kot učitelji odigrali v moralnem razvoju učencev. Raziskave in izkušnje iz prakse opozarjajo na naraščanje disciplinskih problemov v šoli in kažejo, da različne disciplinske tehnike oz. disciplinski pristopi različno vplivajo na otrokov moralni razvoj – lahko ga podpirajo ali zavirajo. Discipline v šoli ni mogoče obravnavati ločeno in neodvisno od človekovih oz. otrokovih pravic. Avtorica prikazuje postopnost naraščanja zanimanja za otrokove pravice, osvetljuje nastanek pravnih temeljev obravnavanja disciplinskih kršitev v šoli in pojasnjuje, kako in kje naša šolska zakonodaja opredeljuje pravice učencev in pravice staršev v zvezi z njimi, opozarja pa tudi na temeljno razliko med kršitvami discipline v osnovni šoli in v srednji šoli. (Vir: http://www.zrss.si/default_zalozba.asp?link=narocanje&t=2&pubID=263)

V zborniku najdemo odgovore na vprašanja, kako učence spodbujati k miselni aktivnosti ter jih načrtno in sistematično navajati na aktivno učenje, v čem so spremembe učnih praks v okviru sodobne šole utemeljene, kje pa morda tičijo pasti; v kakšen položaj postavljajo novi načini poučevanja in učenja učitelje in učence. Srečamo se s pregledom pojmovanj kritičnega mišljenja in z opredelitvijo, kdaj je smiselno sistematično spodbuditi razvoj kritičnega mišljenja.
Zbornik poudarja pomen načrtovanja, razvijanja in ozaveščanja spretnosti, veščin in strategij ter poglobitev razumevanja vseživljenjskih ciljev učenja – razvijanja kompetenc. S spremenjenim konceptom izobraževanja, ki temelji na razvijanju procesov v izobraževanju, se spreminja tudi didaktični vidik učenja in poučevanja. V drugem delu zbornika so predstavljene značilnosti procesno-didaktičnega pristopa učenja in poučevanja ter didaktični vidiki dejavnosti učencev pri izgrajevanju znanja oz. doseganju zastavljenih ciljev in kako lahko z medpredmetnimi povezavami razvijamo notranjo motivacijo za učenje. Srečamo se z opredelitvijo kompetenc, z različnimi pristopi k ugotavljanju in izboru kompetenc učenca, učitelja, ravnatelja, z izobraževanjem (kompetentnih) učiteljev ter s senzibilizacijo za razumevanje in pomen pojma kompetenca. (Vir: http://www.zrss.si/default_zalozba.asp?link=narocanje&t=2&pubID=298)

 • Maruška Željeznov Seničar (2013): SAMOSTOJNOST PREDŠOLSKEGA OTROKA

Kljub razvoju pedagoških in psiholoških znanosti ter praktičnih strategij smo na določeni točki zašli. Oddaljili smo se od prvobitnosti, človeške nravi in koncepta življenja. Razbili smo povezanost srca, uma in telesa ter postavili življenje v stalno iskanje ravnovesja ter povezanosti, ki pa se kaže v nemiru in tesnobnih stanjih. Prispevki v zborniku opredeljujejo predvsem tisto, kar je naloga odraslih… to je otroku omogočiti, da odraste in postane samostojen človek. Pretirani intelektulizem (kaj vse mora otrok znati) zamegli nekatera otrokova področja kot so čustveni in socialni razvoj. S tem otroku sicer dajemo veliko podatkovnega znanja ampak ne znanja za ravnanja. Znanje za ravnanje pa je ključno, da otroke naučimo živeti, učiti in delati. (mag. Maruška Željeznov Seničar, urednica)

 • Maruška Željeznov Seničar, Edita Šelih (2011): SOCIALNI IN ČUSTVENI RAZVOJ PREDŠOLSKEGA OTROKA

Zavedamo se, da je otroško bitje naravnano tako, da nobenega doživetja ne zavrne, pač pa ga v različnih specifičnih oblikah popolnoma posrka vase. Vsa doživetja, čustveni odzivi in »čustvena komunikacija« pa potekajo v interakciji s socialno dimenzijo. Zbornik je dragoceni izbor prispevkov in predavanj, ki so nastali skozi večkratno praktično delo vzgojiteljic v vrtcih in je plod poglobljenih ter premišljenih dognanj, ki pričujejo o vsakodnevnem subtilnem, odgovornem in učinkovito organiziranem delu avtoric prispevkov na področju čustvenega in socialnega razvoja znotraj uresničevanja vzgojno izobraževalnega programa. (Edita Šelih, urednica)

 • Maruška Željeznov Seničar (2012): SODELOVANJE MED VRTCEM IN STARŠI “DRUŽINAMI”

Peta mednarodna strokovna konferenca z naslovom Sodelovanje med vrtcem in starši »družinami« je prinesla veliko koristnih praktičnih prispevkov in pristopov, ki premikajo dimenzije razmišljanja v soustvarjanje rešitev in prihodnosti za boljše pogoje razvoja in življenja naših otrok. (mag. Maruška Željeznov Seničar, urednica)

 • Bojana Globačnik (2012): ZGODNJA OBRAVNAVA

Vsi otroci se ne rodijo zdravi in nimajo zagotovljene zdrave prehrane, primerne nege in toplega družinskega okolja. Ne glede na pomembnost predšolskega obdobja nekateri otroci ne dobijo ustreznih spodbud za svoj čustveni in intelektualni razvoj in nimajo dostopa do različnih obravnav in pristopov, ki bi pospešili njihov razvoj. Zgodnja obravnava pomeni pravico najmlajših otrok in njihovih družin do pomoči, ki je za njihov nadaljnji razvoj izrednega pomena. Trdimo lahko, da je zgodnja obravnava glavni temelj in podlaga, ki družbo vodi v razvoj inkluzivnega izobraževanja. (Bojana Globačnik, avtorica)

 • Jovančević Milivoj (2011): PRVA LETA ZAKAJ SO POMEMBNA

Vodnik Prva leta je plod dolgoletnea sodelovanja ekipe strokovnjakov s področja pediatrije, psihologije, prehranjevanja in razvoja. Knjiga je polna koristnih nasvetov za prva leta življenja. Odgovoarja na vprašanja, ki si jih zastavljate v času, polnem veselja in sreče, a tudi številnih bojazni in negotovosti.

 • Featherstone Sally (2012): NABRITI FANTJE

Starši, vzgojitelji in učitelji se zavedamo, da ne le med dekleti in fanti, ampak tudi med samimi fanti obstajajo razlike.

Knjiga govori o sposobnosti fantov in kako jim lahko pomagamo do uspeha.

 • Marko Juhant (2012): SREČNI OTROCI

Avtor Marko Juhant je srečne otroke opisale takole: “Srečni otroci? Ja, videl sem jih! Malo umazani, prepoteni, utrujeni, radovedni, zadovoljni in brepogojni ljubljeni. So imeli mobilnik in kupe igrač? Ne. Imeli so prijatelje.”

 • Elschenbroich Donata (2012): IZKUSTVENI SVET PREDŠOLSKEGA OTROKA

Knjiga pomaga staršev odkrivati in razvijati zaklade, ki jih je njihov otrok prinesel s seboj na svet. Ponuja veliko spodbud, ki pomagajo izkoristiti otrokovo radovednost, vedoželjnost in sposobnost učenja. Avtorica knjige pravi naj bo vrtec laboratorij, atelje in delavnica. Spoznali bomo, kako lahko svoje otroke vzgajamo za nepredvidljivo, stresno življenje 21. stoletja.

 • Davis D. Ronald (2008): DAR DISLEKSIJE

Avtor knjige nam poda, vse kar moramo vedeti o disleksiji in nam ponudi nove revolucionarne metode za njeno odpravljanje.

 • Fearnley Rachel (2012): COMMUNICATING WITH CHILDREN – WHEN A PARENT IS AT THE END OF LIFE

Knjiga govori o tem, kako je lahko otrok zmeden in prestrašen ob smrti staršev. Prikazuje primere komunikacije z otrokom, v težkih trenutkih. Knjiga je v angleškem jeziku.

 • Rafael Bisquerra Alzina (2010): ČUSTVENA INTELIGENCA OTROK

Čustvena inteligenca je ena najpomembnejših osebnostnih lastnosti. Človek z razvito čustveno inteligenco je uspešnejši pri odnosih z drugimi in s samim seboj, pri pridobivanju znanja, lažje rešuje težave ter lažje doseže osebno in socialno blagino. Knjiga je priročnik za učitelje in starše, ki vsebuje tudi vaje.

Naravoslovje
 • Rudi Ocepek (2012): PREMAGAJMO PREDSODKE DO ŽIVALI

Majhni otroci predsodkov še nimajo, pridobijo jih kasneje s sprejemanjem stališč svoje okolice. Starši, pedagoški delavci in drugi otrokom pomembni odrasli, poleg koristnih sporočil, prenašamo na otroke tudi svoje pretirane in namišljene strahove. Avtor Rudi Ocepek je v svoji knjigi opisal, kako lahko premagamo logično neutemeljene strahove pred živalmi ter svoj originalen in zelo učinkovit način vzgoje za odgovoren odnos do narave, ki ga je gradil postopoma v več kot štiridesetih letih pedagoškega delovanja. Predstavil je tudi svoje izkušnje in rezultate raziskav o ugodnem učinku živali na otrokov razvoj, na otroke in odrasle s posebnimi potrebami ter na počutje in zdravje ljudi.

 • mag. Natalija Gyorek (2012): POVABILO V GOZD SREČNIH OTROK

V publikaciji je zajet projekt Povabilo v gozd, ki je pomemben predvsem za zavedanje, kako pomemben naravni vir je gozd, ki nas obdaja in kako pomembno vpliva kontunirana prisotnost otrok v gozdu tako na življenje otrok kot pozitiven odnos do narave.

Poti v gozd in delavnice v gozdu tako niso bile le cilj ampak smisel.

 

 

 

 

Umetnost

Knjiga Ples v vrtcu obravnava ples, ki ustvarja bližino in poglablja medsebojne odnose. Izkušene avtorice nagovarjajo bralce, da je ples vredno vstaviti v otrokov vsakdan, saj je gibanje ena od otrokovih osnovnih potreb, ki jo je vredno krepiti. Otroci skozi gibanje razvijajo iniciativnost, radovednost, iznajdljivost in samozavest – dispozicije, ki so še kako pomembne za kvalitetno življenje. Poleg tega ima gibanje pozitiven vpliv na celostni razvoj otroka in na njegovo zdravje. Prav zaradi tega je sistematičen pristop s področja gibanja, ki ga ponuja pričujoči priročnik, še kako potreben. Delo je razdeljeno na naslednje zaokrožene enote: o plesu in pomenu gibanja kot univerzalne govorice, ki je v prvih letih življenja otrokom najbližja, o vplivu plesa na otroka, o gibalnem razvoju kot rezultatu zorenja in učenja, o značilnostih učenja plesa pri otrocih, analizi gibanja, ritmu. Podani so primeri plesno – gibalnih dejavnosti, ki so opremljeni z metodično-didaktičnimi navodili ter namigi in primeri družabnih plesov, dodano je poglavje o sproščanju – harmoniji, ki vključuje jogo in vrsto iger, ki odrasle in otroke učijo sprostiti svoje telo, se povezati, poslušati in uglasiti s seboj. Igre so zapisane, kot opomnik za čas, ko otrok potrebuje dinamiko – tek, vrtenje, skakanje in čas, ko potrebuje mir in tišino za občutenje sebe. Veliko je idej za izvajanje v različnih situacijah, ki so otrokom blizu. Pričujoče strokovno delo je namenjeno vzgojiteljem v vrtcih in učiteljem v nižjih razredih devetletke, zanimiv pa je lahko tudi za domačo uporabo in plesne šole. (Vir: http://www.zrss.si/default_zalozba.asp?link=narocanje&t=2&pubID=600

Članki za starše
Psihologija

Knjiga je namenjena ravnateljem, učiteljem in drugim strokovnim delavcem v šolstvu, ki želijo aktivno prispevati k medsebojnemu razumevanju, dobri komunikaciji, kakovostnim odnosom in spodbudni klimi. Osrednje izhodišče za to je uporaba pristopov kot so aktivno poslušanje, zastavljanje dobrih vprašanj (za raziskovanje in reševanje problemov in izzivov), spodbujanje k aktivnosti in izmenjevanje konstruktivne povratne informacije. Knjiga prinaša številne ideje, orodja, primere pogovorov, refleksije učiteljev in ravnateljev, ki so že izkusili coaching ali pričeli sami uporabljati nekatere veščine coachinga, bralca pa s številnimi namigi in vajami spodbuja tudi k aktivnemu preizkušanju nekaterih od njih. S pomočjo veščin kolegialnega coachinga je v kolektivu možno uvesti ali okrepiti kulturo dialoga in osredotočenega medsebojnega podpiranja. (Vir: http://www.zrss.si/default_zalozba.asp?link=narocanje&t=2&pubID=622)

Pogovor je ena najbolj razširjenih učnih metod pri pouku. Žal pa najpogosteje to ni pristen pogovor, saj prevladuje zaporedje ozkih, med seboj nepovezanih vprašanj, vnaprej predvidenih odgovorov in skopih učiteljevih odzivov. Avtorici želita spodbuditi razmišljanje, kako v resnici poteka dialog z učenci, kako ga voditi in usmerjati, da bo v čim večji meri uveljavil značilnosti pristnega pogovora, ki razvija učenčevo razmišljanje, interes, motivacijo, poglobljeno razumevanje vsebin, hkrati pa tudi zmožnost sodelovanja v demokratičnih procesih in reševanja problemov ter s tem uspešnega sobivanja v družbi. Sistematično razdeljenim vsebinskim poglavjem sledi bolj praktični del z odlomki konkretnih pogovorov med učnimi urami ter priporočili za izboljšanje. Za poglobljeni študij posameznih tem so ob koncu vsakega poglavja navedeni tudi (tuji) viri. Delo je namenjeno učiteljem, izobraževalcem odraslih, različnim mentorjem, pa tudi študentom, ki se šele pripravljajo na poučevanje. (Vir: http://www.bukla.si/?action=books&book_id=317)

Pričujoča knjiga se odziva na vse bogastvo in mnogoterost značilnosti komuniciranja med ljudmi. Predstavlja temeljne psihološke teorije, procese in prakse komuniciranja in odnosov. V ospredje so postavljeni tisti procesi, ki so značilni za medosebno komuniciranje, ker je to paradigmatski primer komuniciranja, ker ljudje uresničujemo svojo družbeno bit predvsem v vsakdanjih medosebnih odnosih. Medosebni odnosi pa so v bistvu interakcijske in komunikacijske strukture in vse druge vrste komuniciranja se posredno ali neposredno nanašajo nanje.

Knjiga je neke vrste zgodba o oblikovanju komunikacijskih kompetenc in strategij, zgodba, ki zadeva tudi našo samopodobo, odnose, družbene prakse in ideologije, ki so in če so zaznamovane s komuniciranjem. Čeprav napisana v zahtevnem strokovnem jeziku, je knjiga pisana jasno in razumljivo ter kot taka lahko zapolni tudi vlogo priročnika. (Vir: http://knjigarna.fdv.si/knjige/sociologija/psihologija-vsakdanjega-zivljenja/i_463_psihologija-komuniciranja-in-medosebnih-odnosov)

Psiholog Andrej Perko, ki ureja družine v stiski po socialnoandragoški metodi dr. Janeza Ruglja, na ovitku svoje knjige piše, da je »družina tisti prostor, kjer otrok odrašča, in zanj pomeni točko največje možne sprejetosti in varnosti. V samo takšni družini je otrok sprejet zaradi njega samega in samo v takšnem vzdušju je mogoče, da se zdravo razvija. Povsod drugod, razen v družini, smo sprejeti ali upoštevani zaradi svoje funkcije, sposobnosti, nalog in dela, ki ga opravljamo. V družini pa naj bi bili vsi, ne samo otroci, sprejeti zato, ker preprosto smo.« Družina na križpotju se po pregledu različnih psihodinamskih in razvojnorelacijskih pogledov na razvoj človeka posveti družinski terapiji in pregledu različnih sodobnih vzgojnoterapevtskih sredstev. (Vir: http://www.bukla.si/?action=books&book_id=189)

V čem so predavanja nenadomestljiva, kako jih oblikovati, da bomo z njimi čim bolj aktivirali in motivirali študente za poglobljen študij? Tako predavatelji začetniki kot izkušeni praktiki bodo v priročniku našli zanimive vsebine, ideje in spodbude, kako na osnovi predavanj izboljšati študijski proces, kako v večji meri zagotoviti miselno aktivnost študentov in kako pripraviti predavanja na spletu. Besedilo temelji na teoretskih ugotovitvah, raziskovalnih rezultatih in dolgoletnih izkušnjah avtoric ob izvajanju seminarjev za visokošolske učitelje, kjer sta večino predlaganih idej tudi praktično preizkusili. (Vir: https://knjigarna.ff.uni-lj.si/izpis_ena.asp?katera=938)

Več kot aktualna knjiga, ki bo prišla prav vsem, ki se v teh stresnih časih počutijo izžete, razdražljive, brezvoljne, vsestransko izčrpane, imajo težave s koncentracijo in niso sposobni opravljati kakega resnejšega dela. Dr. Volker Schmiedel, nemški primarij, strokovnjak za področje biološke medicine in homeopatije ter avtor več uspešnih priročnikov in strokovnih knjig, se sindroma izgorelosti (ali burnouta) loteva večplastno. V prvem delu knjige se posveti splošnemu definiranju izgorelosti, različnim stopnjam in vzrokom za njen nastanek. V drugem delu pa predstavi tri korake, ki posameznika skozi različne strategije pripeljejo iz začaranega vrtinca, mu dajo novo življenjsko moč ter mu pomagajo poiskati pot nazaj k samemu sebi. (Vir: http://www.bukla.si/?action=books&book_id=11773)

Knjiga predstavlja študijsko gradivo na dodiplomskem in podiplomskem študiju na visokošolskih institucijah, predvsem pa je odličen pripomoček za delo vseh poslovodnih delavcev, managerjev in podjetnikov tako v gospodarskih organizacijah kot v upravi.
V knjigi najdemo vidike aktivnega poslovnega komuniciranja:
– vodenje poslovnih razgovorov in sestankov;
– pripravo in izvajanje pogajanj;
– etiko in kulturo v poslovnem komuniciranju;
– prepričljivost v osebnem komuniciranju;
– pisno in elektronsko komuniciranje;
– tržno, prodajno komuniciranje;
– tehnike, metode, načine in oblike uspešnega komuniciranja.

(Vir: http://www.emka.si/poslovno-komuniciranje/PR/126986)

 • Alenka Rebula (2007): BLAGOR ŽENSKAM

Blagor ženskam,

ki znajo hoditi kot vile,

zemlja lahko zadiha

pod njihovimi rahlimi stopali.
Knjiga govori o pomanjkanju ljubezni do sebe, ki pesti mnoge ženske, in o naši poti do samouresničenja. Obravnava odnos do telesa, do čustvovanja, do ljudi,do dela, do volje in duhovnosti … Odlična knjiga, ki odpre marsikatero vprašanje in misel o sebi, svojem otroštvu, svojem trenutnem življenju…o čustvih, razvoju…predvsem prinaša veliko dobrega in te navda z močjo, da se vsak človek lahko razvija v svojo smer in postaja vedno močnejši. (Vir: http://www.emka.si/blagor-zenskam/PR/29103,11772)

 • Jorge Bucay (2013): ZGODBE ZA RAZMISLEK

Kar je, je.
Kar je dobro, ni zastonj.
Nikoli ne počni, česar nočeš.

To so tri ključna spoznanja, ki nam jih Jorge Bucay predstavi v uvodu te drobne knjige in nam po njegovem mnenju zelo olajšajo življenje. Uvodu sledi dvajset raznovrstnih zgodb, ki vse iskalce spodbujajo k razmisleku in odkrivanju novih poti.

Argentinec Jorge Bucay je z obiskom in pogovori po Sloveniji očaral tudi naše bralce, ki so se lahko na lastne oči in ušesa prepričali, da je pisatelj in psihoterapevt zelo poseben in prisrčen mož, ki poskuša živeti to, o čemer piše in predava. Živi namreč v odmaknjeni obmorski vasici v Španiji, kjer denar ne pomeni veliko. Odpovedal se je televiziji in svoj čas posveča branju, pisanju, predavanjem ter družini in prijateljem.

 • Jorge Bucay (2012): TI POVEM ZGODBO?

Nihče ne more narediti zate, kar lahko sam narediš zase.

Argentinec Jorge Bucay, mojster pripovedovanja zdravilnih zgodb , je eden najbolj priljubljenih in branih psihoterapevtov na svetu.

Doslej je bilo po svetu prodanih več kot deset milijonov njegovih knjig, ki so izšle v več kot 30 državah sveta. Ti povem zgodbo? je njegova prva knjiga v slovenščini, maja izide Ljubiti se z odprtimi očmi, ki je roman in hkrati priročnik, kako obdržati ljubezen.

Zgodbe, ki otroke uspavajo, odrasle pa budijo.Čeprav knjiga opozarja, da življenje sploh ni enostavno, je polna optimizma . Bucay z njo mojstrsko prikaže zdravilno moč pripovedovanja zgodb, v katerih se bo našel prav vsak bralec.

Mladenič Demian obiskuje psihoterapevta Jorgeja, da bi skupaj poiskala odgovore na vsakdanja vprašanja. S pripovedovanjem zgodb, od grških mitov in japonskih parabol do zenovskih modrosti in lastnih izmišljenih zgodb, mu Jorge pomaga do samospoznanja.

» Zgodbe, ki si jih ravnokar prebral, so takšne kot kamni. Zeleni kamni, rumeni kamni, rdeči kamni. Te zgodbe so bile napisane le, da bi označile kak kraj ali pot. Toda brskanje po njih, iskanje skritega diamanta v vsaki od njih je naloga vsakega posameznika.«
– Jorge Bucay v epilogu h knjigi Ti povem zgodbo?

(Vir:http://www.emka.si/ti-povem-zgodbo/PR/161445)

Jezik

Priročnik vsebuje govorne in rajalne igre ter ilustracije, ki jih je avtorica namenila predšolskim otrokom in učencem prvega triletja osnovne šole, pa tudi otrokom s posebnimi potrebami. V tem obdobju otroci najhitreje govorno in gibalno dozorevajo ter napredujejo na socialnem področju. Zato je namen zbranih iger spodbujati otrokov celosten razvoj, predvsem pa razvoj govora, gibanja in socialni razvoj. Tako lahko otroci ob pomoči strokovnih delavcev razvijajo, utrjujejo in izboljšujejo ritem govora in gibanja, čutenje glasov, ročne spretnosti, koordinacijo gibov, spomin, pozornost, zbranost, ustvarjalnost, vztrajnost, socialne spretnosti, sproščenost, komunikacijo in odnos do drugih. Pričujoči priročnik je namenjen strokovnjakom – specialnim in rehabilitacijskim pedagogom, logopedom, vzgojiteljicam v vrtcu in strokovnim delavcem, ki delajo v prvem triletju – kakor tudi staršem, ki želijo otrokov razvoj govora krepiti z igro in pesmimi ter s tem krepiti tudi lasten odnos z otrokom. (Vir: http://www.bukla.si/?action=books&book_id=15455)

Poročila s klepetalnic za starše

Poročilo 3. 11. 2010

Poročilo 8. 12. 2010

Poročilo 5. 1. 2011

Poročilo 2. 3. 2011

Poročilo 4. 5. 2011

Samozavestni otroci, povzetki dne 27. 11. 2012

Prva pomoč 18. 4. 2013

Otroci s težavami v socialni integraciji 12. 12. 2013

PRVA POMOČ PRI OTROCIH 12. 3. 2014