Mednarodno sodelovanje

PROJEKT 2015-2017: Through democracy to literacy

V letu 2015 se je islandski vrtec Leikskólinn Holt iz mesta Reykjanesbær prijavil za izvedbo projekta v programu Erasmus+ z naslovom „Through Democracy to Literacy“ ali slovensko „Skozi demokracijo k pismenosti“. Projekt je bil sprejet in odobrena sredstva so bila lahko v sledečih dveh letih namenjena bogatenju strokovnega dela z otroki, konkretno razumevanja in preizkušanja novih metod dela na področju razvijanja demokracije in pismenosti, skupaj s še tremi evropskimi partnerji, in sicer združenjem šol C.R.A. Alto Cidacos iz Španije, vrtcem Przedszkole nr. 48 s Poljske in Vrtcem Tržič iz Slovenijie.

V projektu je nastala tudi spletna stran https://throughdemocracytoliteracy.wordpress.com/, ki smo jo sooblikovale vse štiri partnerske države.

Cilji, ki smo si jih s projektom zadali, so bili:

  • razvijati metode dela za razvoj pismenosti v smislu porajajoče se pismenosti, matematike, spoznavanja narave, digitalne pismenosti, ob tem pa kulturnega in okoljskega zavedanja in tvorjenja družbe;
  • razvijati metode dela za razvoj demokracije, gradnjo mostov med formalnimi in neformalnimi učnimi okolji, ki spodbujajo zanimanje, ustvarjalnost in vključevanje otrok v spodbudno in na otroka osredinjeno delo z medpredmetnim povezovanjem;
  • uporabljati pedagoško dokumentacijo kot orodje za ocenjevanje.

 

Da bi dosegli te cilje, smo projekt razdelili na štiri 4-mesečna obdobja oz. vsebinske sklope:

  1. obdobje: september 2015–januar 2016: Kako lahko učitelji oz. vzgojitelji spodbujajo demokracijo in pismenost;
  2. obdobje: februar 2016–maj 2016: Vključenost otrok v učni proces;
  3. obdobje: september 2016–januar 2017: Kako vključevati starše – s poudarkom na demokratičnosti in v podporo opismenjevanju;
  4. obdobje: februar 2017–maj 2017: Kako lahko skozi dnevno rutino in šolsko okolje dvignemo raven demokracije in veščin pismenosti s praktičnimi rešitvami in tehnikami, vključno z organiziranostjo učilnic, postavitvijo pohištva, didaktičnih sredstev, delovnih listov ipd.

Vsako obdobje v krovnem projektu zaznamuje tudi eTwinning projekt:

www.fourheadeddragon.wordpress.com
https://ourerasmuscats.wordpress.com/
https://egrapesblog.wordpress.com
https://erasmuswatercycle.wordpress.com/

Ker je šlo pri projektu za t. i. akcijsko raziskovanje, se je vsak sodelujoči vrtec oz. šola sam odločil, kako bo v posameznem obdobju obravnaval določeno vsebino, kar smo načrtovali na sestakih v svojih vrtcih oz. šolah. V projektu je nastajala spletna stran v obliki bloga, kjer so imeli vzgojitelji oz. učitelji možnost predstaviti svoje delo in se posvetovati s kolegi.

Vsako obdobje je vključevalo projektno srečanje v eni izmed sodelujočih držav. Na tovrstnih sestankih smo predstavili rezultate preteklega obdobja ter ideje, izhodišča in načrte za naslednje obdobje. Prav tako je vsako obdobje vključevalo aktivnosti učenja, poučevanja in usposabljanja v trajanju 5 delovnih dni, ki smo jih preživeli v vsaki sodelujoči instituciji s poudarkom na temi obdobja, v katerem smo bili ob obisku. Prvi sklop tovrstnih sktivnosti je potekal na Poljskem novembra 2015, sledile so aktivnosti na Islandiji v aprilu 2016, nato v Španiji v oktobru 2016, zadnji sklop pa je bil izveden v Sloveniji v marcu 2017. Aktivnosti so v petih dneh trajanja vključevale neposredno opazovanje strokovnega dela, izobraževanja v obliki predstavitev ali predavanj ter obiske drugih šol, vrtcev in drugih institucij, s katerimi se povezuje šola ali vrtec gostitelj. Namen teh aktivnosti učenja, poučevanja in usposabljanja je bila tudi izmenjava dobre prakse, idej in dokumentacije kot tudi priložnost za diskutiranje o vprašanjih, ki so se nam porajala v projektu.

Vsako obdobje je vsebovalo tudi eTwinning projekt na določeno temo, ki je služil kot praktično preizkušanje metod dela z otroki. S temi projekti smo torej prevajali teorijo v prakso na način, da so strokovni delavci vključili metode dela ali sredstva, za katere so znanja ali ideje dobili z aktivnostmi učenja, poučevanja in usposabljanja.

Vsak partner je v projekt vstopil s svojimi predstavami o demokraciji, pismenosti in pedagoški dokumentaciji. Ko se je projekt odvijal, smo se eden od drugega učili razumeti in dojemati pojme tudi na drugačen način. Kot strokovni delavci se zdaj bolje zavedamo, kako smo lahko v oporo otrokom v učnem procesu v smislu različnih načinov poučevanja, skozi dnevno rutino in vključevanje družin v učni proces.

Ta projekt je bil za nas na mnoge načine izjemno in navduhujoče potovanje. Trudili smo se biti odprtih umov, da bi razumeli in znali vplesti demokracijo in pismenost v svoje delo. Z razdelitvijo dveh let trajanja projekta na štiri vsebinske sklope smo se lahko osredotočali tako na vlogo učitelja oz. vzgojitelja, vlogo otroka kot tudi vlogo staršev v tem procesu. Preizkusili smo različne metode in ideje, ob tem pa iz novih zornih kotov opazovali in vedno znova evalvirali svojo dnevno rutino in učno okolje naših otrok.

Zaradi načina dela – akcijskega raziskovanja – je bil cilj razvijati strokovno delo v sodelujočih šolah oz. vrtcih. Toda ker menimo, da smo se ogromno naučili, si želimo del te pustolovščine deliti z drugimi. Upamo, da bo ta publikacija spodbudila učitelje in vzgojitelje k reflektiranju svojega dela in k nikoli končani strokovni rasti.

 

V publikaciji https://wordpress.com/view/democracyliteracy.wordpress.com najdete kratke opise ozadja projekta, sledi jim predstavitev naših prvih predstav o demokraciji in pismenosti ter kako so se skozi projekt te ideje spreminjale. V poglavju 1 se predstavljajo štiri sodelujoče institucije. V poglavju 2 predstavljamo vse štiri dele projekta, in sicer z uvodno tematsko predstavitvijo, opisom aktivnosti učenja, poučevanja in usposabljanja ter predstavitvijo eTwinning podprojekta in dela po posameznih šolah oz. vrtcih. V poglavju 3 opisujemo izsledke projekta z vidika odnosa med demokracijo in pismenostjo ter kako se vpletata v različne vidike dela v naših institucijah. V poglavju 4 predstavljamo pomembne pristope in metode, ki smo jih uporabljali ali preizkusili v dveh letih trajanja projekta. Poglavje 5 prinaša „Male vsakodnevne stvari in rešitve“, ki so se izkazale kot uporabne pri delu na demokraciji in pismenosti. V poglavju 6 smo zbrali nekaj svojih misli o sodelovanju v tem projektu. Odločili smo se, da nekaterih delov publikacije ne bomo prevedli v svoje nacionalne jezike, da publikacija ne bi postala preveč obsežna. Fotografski material in še več informacij zato najdete v razdelku v angleškem jeziku.

 

ŠOLSKO LETO 2014-2015

V letu 2014 se je začelo novo programsko obdobje za mednarodne projekte, za katere smo se v vrtcu maksimalno angažirali. Prizadevali smo si najti zanimive evropske partnerje, s katerimi bi nadgradili znanja in izkušnje na področju predšolske vzgoje.

V letu 2015 smo se tako preko Erasmus+ v koordinaciji Islandije ponovno prijavili na KA2 – strateška partnerstva z dodelanim in osveženim projektom z naslovom Through democracy to literacy (Skozi demokracijo k pismenosti) in bili sprejeti.

Projekt povezuje 4 države, in sicer Slovenijo, Islandijo, Španijo in Poljsko.

Z navedenimi državami smo letos prvič sodelovali tudi preko e-Twinning projekta z naslovom The Gruffalo – Zverjasec in zanj prejeli nagrado eTwinning Znak kakovosti. Projekt je dobil naslov po istoimenski slikanici pisateljice Julie Donaldson. Skozi ta projekt so otroci na različne inovativne in igrive načine razvijali svojo pismenost. Prav zato verjamemo, da nam bo nov, obširnejši projekt omogočil, da poglobimo mednarodno sodelovanje in nadaljujemo z izmenjavo izkušenj ter pridobivanjem novih poti tudi skozi igro otrok k doseganju še boljših rezultatov na področju spoštovanja demokratičnosti in razvijanja delovnih metod razvijajoče se pismenosti pri otrocih.

Cilj dvoletnega projekta je izboljšati kakovost predšolske vzgoje z uporabo inovativnih metod.

Projekt je usmerjen predvsem na vzgojitelje sodelujočih vrtcev, ki bodo z uporabo strokovnega znanja in avtonomije dali še dodaten poudarek predpisnemu razvoju otrok.

Med seboj si bomo izmenjali delo in izkušnje, saj predvidoma delujemo po različnih pristopih, modelih in metodah dela.

Bolj bomo pozorni na vsebine dejavnosti, ki razvijajo pismenost predšolskih otrok, hkrati pa si želimo ustvarjati demokratično vzdušje, ki spodbuja pozitivne procese v skupini in se postavlja po robu negativnim. S tem bomo posegli v še kakovostnejšo izvedbo dejavnosti, ki so že umeščene v delo v vrtcu.

ŠOLSKO LETO 2012/2013

ŠOLSKO LETO 2012/2013

 e Twinning

Posamezne naše strokovne delavke se vključujejo v program eTwinninga, ki  je akcija programa Vseživljenjsko učenje. Usklajuje jo Evropsko šolsko omrežje v imenu Evropske komisije. Namenjena je podpori in spodbujanju uporabe sodobnih informacijsko komunikacijskih tehnologij (IKT) v izobraževanju na ravni vrtcev, osnovnih in srednjih šol. Preko eTwinninga smo se že  povezali z ustvarjalci otroške literature in ilustracije, kjer gre za izmenjavo izkušenj in idej ter sodelovanja v smislu ustvarjanja otrok in odraslih.

Nacionalna svetovalna služba e Twinning nam je podelila certifikat eTwinnig. Certifikat izkazuje, da smo kot vrtec vpleteni v mednarodno projektno sodelovanje evropskih šol. Naš vrtec je postal eTwinning šola oz. vrtec, ki je aktivno povezan z Evropo in evropsko skupnostjo učiteljev.

Podprogram Comenius                                                                                                                                                                                                     
Podprogram Comenius je namenjen dvigu kakovosti šolskega izobraževanja v Evropi, omogoča spoznavanje in razumevanje evropske kulturne in jezikovne raznolikosti ter mladim pridobivanje osnovnih spretnosti in kompetenc, potrebnih za njihov osebni razvoj, za prihodnje zaposlovanje in za aktivno evropsko državljanstvo. Za tovrstno sodelovanje smo kandidirali že dvakrat, žal nismo bili izbrani.

Podprogram Erasmus

Podprogram  Erasmus nudi  posameznim udeležencem iz različnih evropskih dežel priložnosti na  pridobiti izkušnje na področju izobraževanja, poučevanja, usposabljanja, razvoja in sodelovanja v mednarodnem okolju. Cilj programa je spodbujati mednarodno mobilnosti posameznikov in povečati obseg različnega sodelovanje med organizacijami ter dvig kakovosti terciarnega izobraževanja v Evropi.  Individualna mobilnost je namenjena mednarodni izmenjavi študentov za študij in prakso ter zaposlenim za poučevanje in usposabljanje. V šolskem letu 2012-2013 v našem vrtcu v času  od novembra 2012 do marca 2013 načrtujemo vključitev študentke iz Grčije.

Sodelovanje z vrtci iz tujine

Že drugo leto sodelujemo z vrtcem iz  Železne Kaple na avstrijskem Koroškem. Strokovni delavci vrtca skupaj s predstavniki staršev smo obiskali njihov vrtec in bili prisotni na njihovem praznovanju   praznika  Sv. Martina. V  nadaljevanju   bomo izmenjavali tudi strokovne izkušnje se povezali s strokovnim osebjem in pripravili skupna izobraževanja.

ŠOLSKO LETO 2011/2012

ŠOLSKO LETO 2011/2012

1. Sodelovanje preko CEDEFOPA

Med 5. in 8. oktobrom 2010 se je ravnateljica udeležila študijsega izobraževanja v mestu Luleo (Laponska) na Švedskem. Poleg izobraževanja iz vsebin managementa je bil eden od ciljev obiska ta, da navežemo nove kontakte za predvideno sodelovanje v mednarodnem projektu COMENIS na katerega se želimo prijaviti v letu 2011.

Navezali smo nove stike z državami: Švedska, Portugalske, Velika Britanija,Nemčija, Češka, Italija in Španija.

Strokovni delavci se na ta projekt pripravljamo sistematično od tega, da je skoraj polovica strokovnih delavcev udeležena v izobraževanje iz področja tujega jezika – angleščine do tega, da pripravljamo strokovne teme in vsebine za novostali projekt.

 Poročilo ravnateljice z obiska na Švedskem (12. 12. 2010)

2. Sodelovanje z AISEC organizacijo  

V letošnjem letu bomo pridobili tudi študentko iz Armenije, ki je sodelovala pri delu v Vrtcu Tržič.

3. Comenius šolska partnerstva

Začetek projekta načrtujemo v letu 2012. Spremljali bomo samorazvoj vzgojitelja in razvoj otroka. Osredotočili se bomo na razvijanje strokovne identitete, ozaveščanje kompetenc in pridobivanje novih znanj. Pri spremljanju otrokovega napredka bo poudarek na tehnikah opazovanja in zapisovanja po opazovanju posameznika in skupine.

4. Comenius asistent

Želimo si pridobiti podporo pri uvajanju in spodbudi evropske dimenzije pri naših predšolskih dejavnostih in postati vrtec gostitelj. Koordinatorica projekta je ga. Nataša Brzin.

5. eTwinning

V našem vrtcu smo začeli s projektom Knjižni kotiček, v katerem je poudarek na participaciji otrok. Odrasli in otroci smo uredili prostor, namenjen razvijanju bralne kulture v multikulturnih skupinah. Povezali smo se že z ustvarjalci otroške literature in ilustracije, kjer gre za izmenjavo izkušenj in idej ter sodelovanja v smislu ustvarjanja otrok in odraslih.