Vrtec Tržič objavlja razpis za prosto delovno mesto VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK – POMOČNIK VZGOJITELJA ZA ZAGOTAVLJANJE SOČASNOSTI V ODDELKU, in sicer za določen čas s polovičnim delovnim časom.

Vrsta strokovne izobrazbe: srednja strokovna izobrazba, srednja splošna izobrazba – izobraževalni program za področje predšolske vzgoje ali zaključen 4. letnik gimnazije in opravljen poklicni tečaj za delo s predšolskimi otroki;

Stopnja strokovne izobrazbe: V
Strokovni izpit: DA

Obvezna znanja:
– aktivno znanje slovenskega knjižnega jezika,
– vozniški izpit B kategorije.

Zahtevane delovne izkušnje: /
Poskusno delo: 2 meseca

OPIS DEL IN NALOG

Opravlja dela in naloge, določene s predpisi, letnim delovnim načrtom vrtca ter v skladu s sklepi vodstva vrtca, pri čemer:

Nadomešča odsotnega delavca v oddelku oz. drugih oblikah organiziranega dela z otroki.
Opravlja dela in naloge, določene s predpisi in letnim delovnim načrtom vrtca.
Sodeluje z vsemi strokovnimi delavci v enoti, vrtcu in zunaj njega, upošteva njihove napotke in navodila.
Sodeluje z vzgojiteljem pri izvajanju vzgojnega dela, pripravlja didaktične pripomočke.
Sodeluje z vzgojiteljem pri organizaciji življenja in dela v vrtcu.
Upošteva specifiko vsakega oddelka in se prilagaja glede na dogovore in navodila vzgojitelja.
Sprejema otroke pri prihodu in jih ob odhodu izroča staršem.
Upošteva razvoj in napredek otrok, spodbuja razvoj njihovih posebnosti, neguje radovednost, raziskovalnega duha, domišljijo, jezikovni, telesni in gibalni razvoj, samostojnost ipd.
Skrbi za kulturno prehranjevanje, nego in počitek otrok.
Vzdržuje in ohranja red in čistočo sredstev, igrač, igral, sanitarij, opreme in prostorov v vrtcu ter oblačil in obutve otrok.
Zbira in obdeluje podatke v zvezi z opravljanjem vzgojnega in drugega dela.
Sodeluje v strokovnih organih vrtca.
Sodeluje pri razvoju dejavnosti, neposrednem delu z otroki, starši, okoljem.
Vključuje se v organizirano strokovno izobraževanje in usposabljanje za področje dela.
Pomaga vzgojiteljem pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih splošno koristnih in človekoljubnih akcij, pri katerih sodelujejo otroci vrtca.
Pomaga pri pripravi in izvedbi izletov, bivanja v naravi in drugih nalog/dejavnosti, k jih organizira vrtec.
Opravlja tudi druga  dela,  po katerih se potreba  pojavlja občasno in nepričakovano: delo v inventurnih   komisijah, delo v strokovnih organih in strokovnih skupinah, opravlja druga dela v skladu z zakoni, veljavnimi   predpisi, letnim delovnim načrtom vrtca ter po navodilih organizacijskega vodje, pomočnika ravnatelja/ice in  ravnatelja/ice.
V nujnih primerih delavec opravlja tudi  naloge, ki sicer  ne  sodijo  v celoti v opis  njegovih delovnih nalog.

Objava prostega delovnega mesta: 11. 9. 2018
Rok za prijavo: do vključno 14. 9. 2018
SKLIC: NF73450
Kandidati naj pošljejo prošnjo z življenjepisom in dokazili o izobrazbi ter opravljenem strokovnem izpitu za področje vzgoje in izobraževanja na e-naslov: info@vrtec-trzic.si