Morebitno daljšo odsotnost vašega otroka v času letnih dopustov prosimo sporočite  elektronsko (v Vasco web) do 13. 6. 2018.  V času od 23. 7. do 17. 8. 2018 bomo obratovali v dežurni enoti.

Na osnovi vaših podatkov – vpisov, bomo v vrtcu organizirali delo (prisotnost vzgojiteljev in pomočnikov) in prehrano (glede na načrtovano število obrokov tudi potrebno količino živil in prisotnost kuharjev). O izbiri dežurne enote vas  bomo pravočasno obvestili.

V kolikor bi želeli uveljavljati znižano plačilo zaradi začasne odjave, prosimo preberite:

ZAČASNA ODJAVA:

Starši otrok, za katere je Občina Tržič po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko:

  • enkrat letno začasno odjavijo otroka iz vrtca, in sicer v času poletnih mesecev, od 1. julija do 31. avgusta, pod pogojem, da je otrok najmanj 20 delovnih dni (15. 8. ni delovni dan) neprekinjeno odsoten iz vrtca. Starši za obdobje začasne odjave plačajo 50 % prispevka staršev za program, v katerega je bil otrok vključen pred začasno odjavo. Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavijo znižano plačilo zaradi začasne odjave le za najstarejšega otroka.

Pravico do znižanega plačila iz zgornje alineje lahko uveljavljajo samo starši otrok, za katere je Občina Tržič po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, drugi starši pa samo v soglasju z občino, plačnico razlike med ceno programa in plačilom staršev.

 

Obrazec za začasno odjavo otroka v poletnih mesecih dobite pri vzgojiteljici ali na povezavi, kamor jih prosimo, tudi vrnete do 13. 6. 2018.  Občine znižajo plačilo zaradi začasne odjave le ob oddaji obrazca.

 

Vljudno vas prosimo za sodelovanje, saj sta v teh časih še kako pomembna dobro načrtovanje in racionalizacija dela.

Tržič, 23. 5. 2018                                                                            Ravnateljica Vrtca Tržič

Tatjana Blaži