Vrtec Tržič objavlja razpis za prosto delovno mesto VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK – POMOČNIK VZGOJITELJA M/Ž, in sicer za določen čas s polnim delovnim časom 40 ur za nadomeščanje odsotnosti z možnostjo podaljšanja

 

Vrsta strokovne izobrazbe: končan izobraževalni program za pridobitev srednje strokovne izobrazbe predšolska vzgoja

Stopnja strokovne izobrazbe: V

Strokovni izpit: DA

Obvezna znanja:

– aktivno znanje slovenskega knjižnega jezika

 

Zahtevane delovne izkušnje: 4 mesece

Poskusno delo: 2 meseca

 

OPIS DEL IN NALOG:

 • Opravlja dela in naloge, določene s kolektivno pogodbo (KPJS) in kolektivno pogodbo za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS, letnim delovnim načrtom vrtca ter v skladu s sklepi vodstva vrtca.
 • Sodeluje z vzgojiteljem pri pripravi na vzgojno izobraževalno delo.
 • Sodeluje z vzgojiteljem pri načrtovanju in izvajanju vzgojnega dela, se z njim sprotno vsebinsko in metodično pripravlja na delo, pripravlja didaktične  pripomočke.
 • Sodeluje z vzgojiteljem pri delu s starši.
 • Sodeluje z vzgojiteljem pri organizaciji življenja in dela v vrtcu.
 • Sodeluje z vzgojiteljem pri analizi stanja v oddelku.
 • Sodeluje pri pripravi letnega delovnega načrta oddelka in njegovi evalvaciji.
 • Sodeluje pri spremljanju razvoja in napredka otrok, spodbujanju razvoja njihovih posebnosti, negovanju radovednosti raziskovalnega duha, domišljije, jezikovnem, telesnem in gibalnem razvoju, samostojnosti   (pri zapisovanju opažanj).
 • Sprejema otroke pri prihodu in jih ob odhodu izroča staršem.
 • Nadomešča odsotnega delavca v oddelku oz. drugih oblikah organiziranega dela z otroki.
 • Skrbi za kulturno prehranjevanje, nego in počitek otrok.
 • Vzdržuje in ohranja red in čistočo sredstev, igrač, igral, sanitarij, opreme in prostorov v vrtcu ter oblačil in obutve otrok.
 • Zbira in obdeluje podatke v zvezi z opravljanjem vzgojnega in drugega dela.
 • Pomaga pri vodenju pedagoške dokumentacije.
 • Sodeluje s strokovnimi delavci v enoti, vrtcu in zunaj njega.
 • Sodeluje v strokovnih organih vrtca.
 • Sodeluje pri razvoju dejavnosti, neposrednem delu z otroki, starši, okoljem.
 • Vključuje se v organizirano strokovno izobraževanje in usposabljanje za področje dela.

 

Opravlja tudi druge naloge enake ali podobne zahtevnosti z delovnega področja organizacijske enote.

V nujnih primerih opravlja tudi naloge, ki sicer ne sodijo v celoti v opis njegovih delovnih nalog.

 Objava prostega delovnega mesta: 23.1.2023

Rok za prijavo: do vključno 28.1.2023

SKLIC: OU33760

 Kandidati naj pošljejo prošnjo z življenjepisom in dokazili o izobrazbi ter strokovnem izpitu po e-pošti na info@vrtec-trzic.si.

 

V izbirni postopek se bodo uvrstile samo popolne in pravočasno prispele vloge kandidatov/datk, ki bodo izpolnjevali/e razpisne pogoje. Za nepopolno vlogo se bo štela tudi vloga brez zahtevanih dokazil, kot tudi vloga, iz katere ni mogoče razbrati, ali kandidat izpolnjuje razpisne pogoje.

 

Dostopnost