Vrtec Tržič objavlja razpis za prosto delovno mesto VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK – POMOČNIK VZGOJITELJA M/Ž, in sicer za določen čas s polnim delovnim časom 8 ur dnevno od 28. 06. 2024 za nadomeščanje bolniških odsotnosti z možnostjo podaljšanja

 

Vrsta strokovne izobrazbe: končan izobraževalni program za pridobitev srednje strokovne izobrazbe predšolska vzgoja

Stopnja strokovne izobrazbe: V

Strokovni izpit: DA

Obvezna znanja:

– aktivno znanje slovenskega knjižnega jezika

Zahtevane delovne izkušnje: 4 mesece

Poskusno delo: 2 meseca

OPIS DEL IN NALOG:

Opravlja dela in naloge, določene s kolektivno pogodbo (KPJS) in kolektivno pogodbo za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS, letnim delovnim načrtom vrtca ter v skladu s sklepi vodstva vrtca. 

Sodeluje z vzgojiteljem pri pripravi na vzgojno izobraževalno delo.

Sodeluje z vzgojiteljem pri načrtovanju in izvajanju vzgojnega dela, se z  njim sprotno vsebinsko in metodično pripravlja na delo, pripravlja didaktične  pripomočke.

Sodeluje z vzgojiteljem pri delu s starši.

Sodeluje z vzgojiteljem pri organizaciji življenja in dela v vrtcu.

Sodeluje z vzgojiteljem pri analizi stanja v oddelku.

Sodeluje pri pripravi letnega delovnega načrta oddelka in njegovi evalvaciji.

Sodeluje pri spremljanju razvoja in napredka otrok, spodbujanju razvoja njihovih posebnosti, negovanju  radovednosti raziskovalnega duha, domišljije, jezikovnem, telesnem in gibalnem razvoju, samostojnosti   ipd. (pri zapisovanju opažanj).

Sprejema otroke pri prihodu in jih ob odhodu izroča staršem.

Nadomešča odsotnega delavca v oddelku oz. drugih oblikah organiziranega dela z otroki.

Skrbi za kulturno prehranjevanje, nego in počitek otrok.

Vzdržuje in ohranja red in čistočo sredstev, igrač, igral, sanitarij, opreme in prostorov v vrtcu ter oblačil in obutve otrok.

Zbira in obdeluje podatke v zvezi z opravljanjem vzgojnega in drugega dela.

Pomaga pri vodenju pedagoške dokumentacije.

Sodeluje s strokovnimi delavci v enoti, vrtcu in zunaj njega.

Sodeluje v strokovnih organih vrtca.

Sodeluje pri razvoju dejavnosti, neposrednem delu z otroki, starši, okoljem.

Vključuje se v organizirano strokovno izobraževanje in usposabljanje za področje dela.

Opravlja tudi druge naloge enake ali podobne zahtevnosti z delovnega področja organizacijske enote.

V nujnih primerih opravlja tudi naloge, ki sicer ne sodijo v celoti v opis njegovih delovnih nalog.

Opomba:

Na področju vzgoje in izobraževanja ne more skleniti delovnega razmerja oziroma opravljati dela oseba:

-ki je bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,

-ki je bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

-ki je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.

Objava prostega delovnega mesta: 27. 06. 2024

Rok za prijavo: 03. 07. 2024

Sklic: PPH84268

Kandidati naj pošljejo prošnjo z življenjepisom na naslov Vrtec Tržič, Cesta Ste Marie aux Mines 28, 4290 Tržič ali po e-pošti na info@vrtec-trzic.si.

V izbirni postopek se bodo uvrstile samo popolne in pravočasno prispele vloge kandidatov/datk, ki bodo izpolnjevali/e razpisne pogoje. Za nepopolno vlogo se bo štela tudi vloga brez zahtevanih dokazil, kot tudi vloga, iz katere ni mogoče razbrati, ali kandidat izpolnjuje razpisne pogoje.

Dostopnost