Kurikulum za vrtce

VSTOP V VRTEC JE POMEMBEN DOGODEK V ŽIVLJENJU OTROKA IN STARŠEV.
Z MEDSEBOJNIM SODELOVANJEM LAHKO TA DOGODEK NAREDIMO ŠE PRIJETNEJŠI. 

Vprašajte vse, kar vas zanima, kajti vaše zaupanje v vrtec se prenaša tudi na otroka.

KAJ JE KURIKULUM?

Kurikulum (kurikul) je nacionalni dokument, ki spoštuje tradicijo slovenskih vrtcev, hkrati pa z novimi pogledi na zgodnje otroštvo dopolnjuje in nadgrajuje program dela v javnih vrtcih.
V Kurikulumu so opredeljeni cilji in načela predšolske vzgoje, teoretična znanja o otrokovem razvoju in učenju, smernice, pogoji za vzgojno delo ter področja dejavnosti.

PODROČJA DEJAVNOSTI KURIKULUMA ZA VRTCE

Kurikulum za vrtce vključuje dejavnosti, ki jih razvrščamo v naslednja področja: gibanje, jezik, umetnost, družba, narava in matematika.
Iz različnih področij dejavnosti je razviden prispevek posameznih strok in povezava med njimi.
Kurikulum znotraj področij opredeljuje vlogo odraslih v vrtcu, cilje in primere dejavnosti ter omogoča izbiro med njimi. 

POUDARKI

Večje spoštovanje in upoštevanje otrokove individualnosti, drugačnosti in zasebnosti.

Večja možnost sodelovanja otrok pri načrtovanju, oblikovanju ter sprejemanju odločitev in odgovornosti (aktivnejša vloga otroka).

Dvig kakovosti medsebojnih interakcij med otroki ter med njimi in odraslimi, spodbujanje ugodne socialno-čustvene klime.

Razvojno-procesni pristop, ki poudarja razvojno in aktivno naravo otroka: spodbujanje otrokovih lastnih strategij dojemanja, izražanja in razmišljanja, ki so zanj značilne v posameznem razvojnem obdobju.

OTROK V VRTCU

Učenje v predšolski dobi temelji na igri in praktičnih dejavnostih, kar se upošteva pri načrtovanju in izvajanju vzgojnega dela.
Otroci imajo možnost izbire med alternativnimi vzgojnimi dejavnostmi, ki potekajo skozi ves dna v oddelku ali izven njega oz. v različnih kotičkih. 

ODRASLI V VRTCU

Spodbujanje in organiziranje situacij za razvoj določenih osebnostnih lastnosti in sposobnosti otrok (medsebojno dogovarjanje, poslušanje, sodelovanje, pomoč, spoštovanje, upoštevanje, izražanje čustev, samostojno odločanje in reševanje problemov, iniciativnost). 

PROSTOR, ČAS

Bolj funkcionalna, fleksibilna in spodbudna organizacija prostora, opreme in časa glede na vrsto dejavnosti, želje in razvojne potrebe otrok, kar omogoča večjo ustvarjalnost, bolj umirjen potek dejavnosti in možnost umika v zasebnost.    

DNEVNA RUTINA (počitek, hranjenje, nega, drugo)

Spoštovanje in upoštevanje individualnih razlik v potrebah, željah, sposobnostih in doživljanju ter spodbujanje otrok k samostojnosti (ni skupinske rutine).
Ustvarjenje pogojev za občutenje varnosti in sprejetosti.  

SODELOVANJE S STARŠI

Spoštovanje zasebne sfere, identitete in kulture družine.

Pravica staršev do vključevanja v življenje in delo vrtca.

Upoštevanje strokovne avtonomnosti vrtca.

Publikacija za starše.

Dostopnost