Sodelovanje s starši

Za razvoj otrokove osebnosti, imajo poleg njegove družine pomembno vlogo tudi vrtci, saj otroci, vključeni v VVZ, tu preživijo pretežni del dneva. Povezanost staršev in VVZ je pomembna in jo skušamo vzdrževati na različne načine. Pri tem stremimo, da starše seznanimo  z našim delom in da so vključeni k oblikovanju le-tega s svojimi predlogi in pobudami. Omogočimo jim aktivno sodelovanje, sproti jih obveščamo in jim predstavljamo delo v oddelku. Prav tako jih seznanjamo o dosežkih oziroma problemih posameznega otroka.
Pri tem se poslužujemo individualnih in skupnih oblik sodelovanja.

Individualno sodelovanje s starši je lahko v naprej pripravljeno in načrtovano, ter temelji na strokovni obravnavi otrokovega razvoja (govorilne ure). Priložnostni pogovori ob vsakodnevnem srečanju s starši nam pomenijo obliko spontanega sodelovanja in kratkega informiranja. Ob tem se organizirajo še roditeljski sestanki in različna družabna srečanja, kot oblike skupnega sodelovanja (praznovanja, izleti, okrasitve igralnic in vrtcev, ogledi predstav, priprava igralnic za otroke …).

Poleg vzpostavljanja medsebojnega zaupanja in spoštovanja, je pri odnosu med vrtcem in starši zelo pomembna delitev odgovornosti in različnost pristojnosti. Vrtec ob nudenju svojih storitev ne posega v sfero zasebnosti družine in pravice staršev, le ti pa naj upoštevajo meje svojega soodločanja in naj ne posegajo v strokovnost institucije.

Publikacija Vrtca Tržič 2022

Ob koncu šolskega leta 2021/2022 smo pripravili anketo za starše, analiza pa je dostopna na povezavi: ANALIZA ANKETE ZA STARŠE 2021/2022

Oblike sodelovanja
Sodelovanje s starši je pomemben del kakovostne predšolske vzgoje, saj prispeva k dopolnjevanju družinske in institucionalne vzgoje. Razvijanje, učenje ter vzgajanje otroka v zdravo in ustvarjalno osebnost je skupna skrb vrtca in družine. Pri odnosu med vrtcem in starši je zelo pomembna delitev odgovornosti in različnih pristojnosti. Starši imajo pravico sodelovati pri načrtovanju življenja v vrtcu ob upoštevanju strokovne avtonomnosti vrtca.

Sodelovanje in obveščanje  poteka na naslednje načine:

preko individualnih pogovorov staršev s strokovnimi delavci pred vstopom otroka v vrtec

preko pogovornih ur z vzgojiteljico o otroku

preko oddelčnih roditeljskih sestankih

preko skupnih srečanj otrok, staršev in strokovnih delavcev: igralne urice, ustvarjalne delavnice, praznovanja, prireditve

preko predavanj za starše

preko obveščanja na oglasnih deskah

preko publikacije o vrtcu, ki vključuje vse informacije o življenju in delu VVZ

preko sestankov Sveta staršev in Sveta vrtca.

Otrok je v nevarnosti tedaj,
kadar od staršev dobi vse,
kar si želi,
namesto tistega,
kar potrebuje.
(stara judovska modrost)

Dostopnost