Odjave in izpisi

ODJAVA OTROKA IZ VRTCA V ČASU POLETNIH MESECEV

Starši otrok, za katere je Občina Tržič po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko:

– enkrat letno začasno odjavijo otroka iz vrtca, in sicer v času poletnih mesecev, od 1. julija do 31. avgusta, pod pogojem, da je otrok najmanj 20 delovnih dni neprekinjeno odsoten iz vrtca. Starši za obdobje začasne odjave plačajo 50 % prispevka staršev za program, v katerega je bil otrok vključen pred začasno odjavo. Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavijo znižano plačilo zaradi začasne odjave le za najstarejšega otroka.
Pravico do znižanega plačila iz zgornje alineje lahko uveljavljajo samo starši otrok, za katere je Občina Tržič po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, drugi starši pa samo v soglasju z občino, plačnico razlike med ceno programa in plačilom staršev.

Začasno odjavo otroka v poletnih mesecih uredite v eAsistentu.
Po nekaj dneh v eAsistentu preverite, če je bila rezervacija odobrena (zelena kljukica). V primeru neodobrene rezervacije pokličite na upravo vrtca.

IZPIS OTROKA IZ VRTCA

Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca kadarkoli, z 10 dnevnim izpisnim rokom, ki začne teči z dnem oddaje izpisne izjave na sedežu vrtca. Datum izpisa je zadnji dan otrokovega bivanja v vrtcu, ob upoštevanju 10-dnevnega izpisnega roka. Izpisani otrok nima prednosti pri ponovnem sprejemu v vrtec.

Otroci v poletnem času ne smejo biti začasno izpisani iz vrtca, v septembru pa ponovno vpisani. Takšen način je po mnenju Skupne službe notranje revizije Kranj nepravilen, saj s tem postavlja starše v neenakopraven položaj, ker je v primeru, da otrok vrtca poleti ne obiskuje, dopuščen termin odjave otroka iz programa vrtca, pri tem pa so starši dolžni plačati rezervacijo, v primeru izpisa pa ne plačajo oskrbnine. Ob izpisu in ponovnem vpisu morajo biti otroci sprejeti ob upoštevanju vseh kriterijev in meril, ki veljajo za redni vpis v vrtec. Otrok prav tako ne more biti upravičen do uvrstitve  v skupino, v kateri je bil pred začasnim izpisom.

OBVESTILO CSD
OBRAZEC ZA IZPIS
OBRAZEC ZA IZPIS (računalniški vnos)

IZPIS IN PONOVNI VPIS V VRTEC V ISTEM KOLEDARSKEM LETU

MIZKŠ opozarja, da je bil s sprejetjem Zakona o uravnoteženju javnih financ dopolnjen Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki določa, da se lahko upravičenec odpove pravici do javnih sredstev tudi po vročitvi odločbe, s katero mu je bila priznana pravica. V tem primeru center za socialno delo izda odločbo, s katero razveljavi odločbo o priznanju pravice, s prvim dnem naslednjega meseca, v katerem se je upravičenec odpovedal pravici ali s prvim dnem naslednjega meseca po mesecu zadnjega plačila, če je le to bilo izplačano po mesecu, v katerem se je upravičenec odpovedal pravici. V primeru odpovedi vlagatelj ne more uveljavljati iste pravice v obdobju, za katerega mu je bila priznana pravica in ki je zaradi odpovedi pravice razveljavljena.

Iz navedenega izhaja, da starši, ki bi izpisali otroka iz vrtca in bi ga v istem letu ponovno vpisali v vrtec (izpis pa bi bil zaveden tudi v evidenci), ne bi bili več upravičeni do subvencije vrtca, saj jim je bila pravica do subvencije priznana za celo leto.

Dostopnost