Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo), razpisuje pripravniška mesta v vrtcih, ki so vpisani v razvid za opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja v programih za predšolske otroke.

Za opravljanje pripravništva s sklenjenim delovnim razmerjem lahko kandidirajo kandidati, ki na dan vložitve vloge izpolnjujejo vse z zakonom in drugimi predpisi določene izobrazbene pogoje za pripravnika na področju vzgoje in izobraževanja  ter iščejo prvo zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja oziroma imajo na tem področju manj delovnih izkušenj, kot jih za pristop k strokovnemu izpitu zahteva Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 23/06, 81/07, 105/08, 38/14, 64/15, 23/23 in 115/23).

Zainteresirane kandidate, ki želijo pripravništvo opravljati v Vrtcu Tržič naprošamo, da se zglasijo na upravi Vrtca Tržič s prijavnico najkasneje do 10. 05. 2024. Mentorja pripravniku določi ravnatelj izmed strokovnih delavcev, ki opravljajo delo, za katero se bo pripravnik usposabljal, in imajo naziv višji svetnik, svetnik ali svetovalec oziroma imajo najmanj tri leta naziv mentor.

Vloge za pripravništvo se oddajo v zaprti ovojnici, osebno ali po pošti na naslov: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, s pripisom »NE ODPIRAJ –PRIPRAVNIŠTVO V VRTCIH 2024/25«, ter z imenom, priimkom in polnim naslovom kandidata, do 16. 5. 2024.

Z izbranimi kandidati bodo vzgojno-izobraževalni zavodi, na podlagi sklepa o izbiri in razporeditvi, sklenili pogodbe o opravljanju pripravništva na pripravniškem mestu. Pogodbe se sklenejo najkasneje do 31. 8. 2024, z začetkom opravljanja pripravništva s sklenjenim delovnim razmerjem 1. 9. 2024, s polnim delovnim časom.

Besedilo razpisa Javni razpis pripravniških mest v vrtcih za leto 2024/25 (gov.si)

Dostopnost