Cene in pojasnila

Obveščamo vas, da s strani CSD z zamudo prejemamo odločbe za subvencijo vrtca. Glede na navedeno smo se skupaj z ustanoviteljico Občino Tržič odločili, da tistim staršem, ki še niso prejeli nove odločbe, do prejema le te oziroma druge informacije s strani CSD o upravičenosti do subvencije, zaračunavamo enak % cene programa (upoštevamo le spremembo zaporednega sorojenca), kot je bil odmerjen po zadnji veljavni odločbi. Staršem novincev do prejema odločbe zaračunavamo 35 % cene programa oziroma enak % kot sorojencu, če ta že obiskuje vrtec.

Poračun oskrbnine bomo naredili z naslednjo položnico po prejemu odločbe. V kolikor bo ugotovljeno, da vloge niste oziroma ne boste oddali, bomo oskrbnino poračunali v skladu z 2. odstavkom 24. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1 in 99/13). V kolikor bi želeli, da se vam do izdaje nove odločbe zaračunava oskrbnina v višini najvišjega dohodkovnega razreda, nas prosimo o tem obvestite.

Za dodatne informacije in obrazložitve smo vam na voljo na tel. št.: 04/ 5971 606 (Urška Jerman).

Na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Tržič, Sveta zavoda Vrtca Tržič in soglasja Občine Tržič Vas obveščamo, da bo v tem šolskem letu Občina Tržič financirala oziroma sofinancirala dodatne dejavnosti (predstave, ogledi, plavalni tečaj,…itd.) za vse vpisane otroke, in sicer do porabe sredstev v višini 12.000,00 €.

CENE (veljavnost od 1.5.2014 dalje)

CENE (veljavnost od 1.5.2014 dalje)

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/05 – ZVrt-UPB2, 25/08, 98/09-ZIUZGK, 36/10, 62/10-ZUPJS, 94/10-ZIU, 40/2011-ZUPJS-A in 40/12-ZUJF), Pravilnika o  metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Ur.l. RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in 9. člena Statuta Občine Tržič (Ur. l. RS, št. 19/13) je Občinski svet Občine Tržič na 29. redni seji, dne 17.4.2014 sprejel

Sklep o spremembi

Sklepa o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v občini Tržič

1. člen

V Sklepu o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v občini Tržič (Ur.l. RS, št . 19/13 in 92/13) se 1. odstavek  2. člena spremeni tako, da se glasi:

»Dnevni strošek živil za otroke v cenah programov iz 1. člena znaša 2,07 EUR. Za čas, ko je otrok upravičeno odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil, če so starši oziroma skrbniki pravočasno javili odsotnost otroka.  Za pravočasno javljeno odsotnost se šteje, če so starši oziroma skrbniki otroka odjavili najkasneje do 8. ure za tekoči dan.«

 2. člen

Ostale določbe prvotnega Sklepa o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v občini Tržič ostanejo nespremenjene.

Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v občini Tržič začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1.5.2014 dalje.

Št. 602-1/2013-45

Tržič, ­­­­17.4.2014

Župan

Občine Tržič

mag. Borut Sajovic

CENE (veljavnost od 1.11.2013 dalje)

CENE (veljavnost od 1.11.2013 dalje)

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/05 – ZVrt-UPB2, 25/08, 98/09-ZIUZGK, 36/10, 62/10-ZUPJS, 94/10-ZIU, 40/2011-ZUPJS-A in 40/12-ZUJF), Pravilnika o  metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Ur.l. RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in 9. člena Statuta Občine Tržič (Ur. l. RS, št. 19/13) je Občinski svet Občine Tržič na 24. redni seji, dne 24.10.2013 sprejel

Sklep o spremembi

Sklepa o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v občini Tržič

1. člen

V Sklepu o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v občini Tržič (Ur.l. RS, št . 19/13) se  1. člen spremeni tako, da se glasi:

»Cene programov predšolske vzgoje v Vrtcu Tržič znašajo mesečno na otroka po posameznih programih:

 

Program                                                                               Cena

Dnevni programi

1. oddelek prvega starostnega obdobja                                 416 EUR

2. oddelek drugega starostnega obdobja                               339 EUR

3.  kombinirani oddelek in                                                      360 EUR«

oddelek 3 – 4 letnih otrok

 2. člen

Ostale določbe prvotnega Sklepa o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v občini Tržič ostanejo nespremenjene.

 

Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v občini Tržič začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1.11.2013 dalje.

 

Št. 602-1/2013-45

Tržič, ­­­­24.10.2013

 

Župan

Občine Tržič

mag. Borut Sajovic

CENE (veljavnost od 1.4.2013 dalje)

CENE (veljavnost od 1.4.2013 dalje)

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/2005 – ZVrt-UPB2, 25/08, 98/09-ZIUZGK, 36/10, 62/2010-ZUPJS, 94/2010-ZIU, 40/2011-ZUPJS-A in 40/2012-ZUJF), Pravilnika o  metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in 10. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet Občine Tržič na 19. redni seji, dne 21.2.2013 sprejel

 

 

Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v občini Tržič

1. člen

Cene programov predšolske vzgoje v Vrtcu Tržič znašajo mesečno na otroka po posameznih programih:

 

Program                                                                               Cena

 

Dnevni programi

1. oddelek prvega starostnega obdobja                                 416 EUR

2. oddelek drugega starostnega obdobja                               345 EUR

3.  kombinirani oddelek in                                                       370 EUR

oddelek 3 – 4 letnih otrok

2. člen

 

Dnevni strošek živil za otroke v cenah programov iz 1. člena znaša 2,07 EUR. Za čas, ko je otrok upravičeno odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil, od naslednjega dne, po sporočilu o odsotnosti, dalje. Vsako odsotnost otroka morajo starši javiti prvi dan odsotnosti do 8.00  ure v enoto vrtca, ki ga otrok obiskuje.

 

Znižanje cene programa za stroške neporabljenih živil iz prejšnjega odstavka ne velja v primerih, ko so starši vrtcu pisno sporočili, da bo otrok v času praznikov v vrtcu prisoten, pa potem v vrtec ne pride.

 

3. člen

 

Starši otrok, za katere je Občina Tržič po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko:

  • · enkrat letno začasno odjavijo otroka iz vrtca, in sicer v času poletnih mesecev, od 1. julija do 31. avgusta, pod pogojem, da je otrok najmanj 20 delovnih dni neprekinjeno odsoten iz vrtca. Starši za obdobje začasne odjave plačajo 50 % prispevka staršev za program, v katerega je bil otrok vključen pred začasno odjavo.
  • · uveljavijo začasno odsotnost otroka zaradi zdravstvenih razlogov, in sicer s predložitvijo zdravniškega potrdila za otroka. Kot začasna odsotnost zaradi bolezni se upošteva odsotnost otroka nad 10 strnjenih delovnih dni. V času odsotnosti otroka starši plačajo 50 % prispevka staršev za program, v katerega je vključen.

 

Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kakor enega otroka, lahko uveljavijo znižano plačilo zaradi začasne odjave in začasne odsotnosti otroka zaradi zdravstvenih razlogov, le za najstarejšega otroka.

 

Vsi starši otrok, ki so vključeni v Vrtec Tržič, so dolžni začasno odjavo otroka v času poletnih mesecev sporočiti vrtcu pisno na predpisanem obrazcu, ki ga prejmejo v enotah vrtca in na spletni strani vrtca, in sicer v roku, ki ga v mesecu maju določi in objavi vrtec na svoji spletni strani in oglasnih deskah vrtca in enot. Rok za prijavo začasne odjave je praviloma okrog 10. junija vsako leto.

 

Pravico do znižanega plačila iz tega člena lahko uveljavljajo samo starši otrok, za katere je Občina Tržič po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, drugi starši pa samo v soglasju z občino, plačnico razlike med ceno programa in plačilom staršev.

 

4. člen

 

V primerih, ko starši lahko uveljavljajo znižano plačilo oskrbnine, se plačilo staršev proporcionalno zmanjša glede na število dni odsotnosti otroka.

Za enotno obračunavanje znižanja plačila oskrbnine se dnevna oskrbnina izračuna tako, da se mesečno določena cena programa deli s številom delovnih dni v konkretnem mesecu.

 

5. člen

Če starši vključijo otroka v vrtec v mesecu, ki je pred mesecem, za katerega pridobijo starši odločbo CSD, skladno s katero je del cene programa vrtca dolžna kriti Občina Tržič, velja, da tudi za ta mesec občina krije del cene v skladu s kasneje izdano odločbo CSD, kar se poračuna pri plačilih vrtca, ki zapadejo v plačilo po izdaji odločbe CSD. To velja samo za otroke, za katere je Občina Tržič po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in ne velja v primeru, če se plačilo vrtca financira ali sofinancira s strani državnega proračuna.

V primeru iz prejšnjega odstavka so starši najkasneje v 3 dneh po vstopu otroka v vrtec, vrtcu dolžni predložiti dokazilo o vložitvi vloge za znižanje plačila na CSD.

 

6. člen

 

Zamudna ura, katere vrednost določi svet vrtca na predlog strokovne službe vrtca se zaračuna:

–          staršem otrok, ki zamudijo pravočasen prevzem otroka iz dnevnega varstva za več kot 10 minut dnevno,

–          staršem otrok, katerih otrok je v vrtcu več kot 9 ur dnevno.

Ravnatelj vrtca lahko odloča o morebitni oprostitvi zaračunanja zamudne ure, če je do zamude prišlo iz opravičljivega vzroka ali višje sile.

7. člen

 

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih na območju Občine Tržič št. 602-0019/2010-43 z dne 24.11.2010 (Uradni list RS, št. 97/2010).

 

8. člen

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1.4.2013 dalje.

 

Št.602-1/2013-52

Tržič, 21.2.2013

 

 

Župan

Občine Tržič

mag. Borut Sajovic, l.r.

CENA - CICIBANOVE URICE (veljavnost od september 2017 dalje)

Številka: 435/2017

Datum:  19.09.2017

Na podlagi 5. člena Pravil vzgojno varstvenega zavoda Vrtca Tržič in 3. člena Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Tržič je Svet zavoda Vrtca Tržič, na svoji 6. seji, dne 19. 09. 2017 sprejel

 Cenik za cicibanove urice

CICIBANOVE URICE……………………………………………45,00  EUR / mesec

 

Predsednik Sveta zavoda Vrtca Tržič

Jure Zadnikar

DODATNA POJASNILA
INFORMACIJE O PLAČILU STARŠEV

Osnova za plačilo staršev je cena programa, v katerega je otrok vključen. Ceno programa na predlog strokovne službe vrtca, določi ustanovitelj, Občina Tržič.

Plačilo staršev določi center za socialno delo, na podlagi lestvice, ki starše razporeja v 9 plačilnih razredov. Pri tem upošteva vlogo za znižanje plačila vrtca.

Starši plačajo največ 77% cene programa, v katerega je otrok vključen. Razliko med ceno programa in plačilom staršev pokriva ustanovitelj.

Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v RS, plačujejo polno ceno programa, v katerega je otrok vključen

Starši uveljavljajo pravico do znižanega plačila z vlogo (Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ki se nahaja na spletni strani centra za socialno delo), na pristojnem centru za socialno delo. Vlogo je potrebno oddati pravočasno, saj odločba velja s prvim dnem naslednjega meseca, po oddaji vloge. Če te pravice ne uveljavljajo, zavod izstavi račun v višini polnega plačila. V vlogi za znižano plačilo so starši dolžni navesti resnične podatke. Vsako spremembo, ki vpliva na določitev plačila je potrebno sporočiti v 8 dneh od nastanka spremembe pristojnemu centru za socialno delo. Starši plačujejo oskrbnino po položnici, in sicer do datuma, ki je ob tem naveden. Položnico dobijo starši po pošti oziroma v spletno banko. Obračun dejanskih – realiziranih oskrbnin za otroka se opravi vedno za pretekli mesec. Morebitne neporavnane obveznosti Vrtec Tržič v izterjavo preda pristojnemu sodišču.

Mesečno plačilo za otroka se zniža:

  • s pravočasno odjavo ob dnevih odsotnosti, za stroške prehrane*,
  • ob bolniški odsotnosti na podlagi zdravnikovih opravičil, ki trajajo nad 10 strnjenih delovnih dni (v tem primeru prispevek znaša 50% plačila staršev za dneve odsotnosti)*,
  • ob začasni odjavi v juliju in avgustu (za odjavljenih najmanj 20 delovnih dni – se zaračuna 50% plačila staršev)*.

* Navedeno velja za regresorico Občino Tržič.

Dodatne obogatitvene programe starši plačajo po ceni, ki jo določi Svet zavoda Vrtca Tržič.

Za smučarske, plavalne in druge tečaje, planinski tabor, itd., ceno določi vrtec, glede na ponudbe zunanjih izvajalcev.