Prosta mesta, čakalni seznam in kriteriji za sprejem

Čakalni seznam za otroke vpisane v rednem vpisnem postopku, ki po 1. 9. 2018 izpolnijo starostni pogoj za sprejem v vrtec

Zaporedna številka Šifra Točke Predviden datum vstopa
1 65-2018/1599 90 12.05.2019
2 66-2018/1600 90 12.05. 2019

Datum vstopa je možen z najmanj 11 meseci, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. Datumi vstopa se bodo preverjali sproti, s predložitvijo Odločb o uveljavitvi starševskega dopusta.

V Tržiču, 13.2.2019

 

Čakalni seznam za otroke, vpisane med letom za šolsko leto 2018-2019

Zaporedna številka Šifra Točke Predviden datum vstopa
1 182-2018/1695 90 19.04.2019
2 200-2018/1712 80 03.04.2019
3 205-2018/1717 80 21.04.2019
4 207-2018/1719 80 22.04.2019
5 202-2018/1714 80 01.07.2019
6 208-2018/1720 60 13.05.2019

 

  • Datum vstopa je možen z najmanj 11 meseci, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. Datumi vstopa se bodo preverjali sproti, s  predložitvijo Odločb o  uveljavitvi starševskega dopusta.
  • Čakalni seznam se lahko spreminja glede na prejete vpisne liste med letom.

 

V Tržiču, 14.02. 2019

 

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/2005 – ZVrt-UPB2, 25/2008, 98/2009-ZIUZGK, 36/2010, 62/2010-ZUPJS, 94/2010-ZIU, 40/2011-ZUPJS-A in 40/2012-ZUJF) in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet občine Tržič na 19. redni seji, dne 21.2.2013 sprejel

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/2005 – ZVrt-UPB2, 25/2008, 98/2009-ZIUZGK, 36/2010, 62/2010-ZUPJS, 94/2010-ZIU, 40/2011-ZUPJS-A in 40/2012-ZUJF) in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet občine Tržič na 19. redni seji, dne 21.2.2013 sprejel