• Otroka lahko vpišete v Vrtec Tržič skozi celo leto, če je v vrtcu prosto mesto, oziroma prvi teden v marcu, ko imamo redni letni vpis na upravi vrtca. Vpisna pola je tudi na internetu.
 • Vrtec se zavezuje, da izvaja  program, po Kurikulumu  za vrtce v skladu s pogoji, ki jih določajo veljavni predpisi s področja dejavnosti predšolske vzgoje ter v skladu s spoštovanjem vseh otrokovih pravic. Pri tem  izpolnjujemo tudi vse obveznosti glede izvajanja vsebine,  ki so  opredeljene v  publikaciji »Vrtec Tržič -veder polet v veliki svet«.
 • Če otrok ne prične obiskovati vrtca v osmih dneh od dneva, ki je določen ob vpisu, izgubi mesto.
 • Program se izvaja v okviru poslovalnega časa vrtca, ki traja vse dni v tednu od 5.30 oziroma 6.00 ure  do 16.30 ure, razen ob sobotah, nedeljah in ob državnih praznikih.
 • Otrok je lahko v vrtcu največ 9 ur. V primeru, da starši zamudijo, se zaračuna zamudna ura v višini, ki jo določi  Svet zavoda.
 • Vrtec si pridružuje pravico, da združuje več oddelkov otrok na začetku in ob koncu poslovalnega časa, ter ob pojavu izjemnih okoliščin (npr. epidemije).
 • V dogovoru s starši lahko vrtec v poletnih mesecih  in v med-prazničnih dneh za določeno obdobje zapre posamezno enoto, če zagotovi vključitev otrok, ki v tem času potrebujejo varstvo, v drugo enoto (dežurni vrtec).
 • Ob začetku novega šolskega leta lahko vrtec organizacijsko preoblikuje oz. spremeni sestavo oddelkov vendar  je dolžan zagotoviti prosto mesto otroku v isti enoti.
 • Če starši ne morejo priti po otroka, lahko pisno ali ustno sporočijo v vrtec ime in priimek druge osebe, ki bo prišla po otroka.
 • Starši v izjemnih primerih (ko pridejo predšolskega otroka iskat otroci stari 10 do 14 let) podpišejo pisno izjavo, da so v celoti odgovorni za varnost otroka na poti v vrtec ali na poti domov.
 • Starši so dolžni ob prvem vstopu otroka v vrtec predložiti strokovnemu delavcu v skupini potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka in seznaniti vzgojiteljico o morebitnih posebnostih otroka. Starši bodo vrtcu vsako odsotnost otroka iz vrtca javili oziroma sporočili tudi vzrok odsotnosti.
 • Otroka, ki ob prihodu v vrtec kaže očitne znake slabega počutja, vrtec ni dolžan sprejeti. Če slabo počutje nastopi med bivanjem v vrtcu, se starše o tem obvesti, le-ti pa so dolžni čim prej priti po otroka.
 • Otrokom, ki iz zdravstvenih razlogov ne smejo uživati določenih živil, vrtec na podlagi zdravniškega potrdila alergologa oz. pediatra, pripravlja dietno prehrano. Zdravniško potrdilo je potrebno predložiti za vsako šolsko leto.
 • V primeru nezgode otroka v vrtcu, strokovni delavec obvesti starše na telefonsko številko, ki so jo posredovali v vrtcu, če pa starši niso dosegljivi, odpelje otroka reševalno vozilo, strokovni delavec je lahko spremljevalec.
 • Starši se zavezujejo, da bodo redno poravnavali vrtcu mesečno izstavljeni račun v skladu z višino plačila, ki jim ga je določil pristojni CSD z odločbo ter veljavno ceno programa, v katerega je otrok vključen.
 • Pred vstopom v vrtec starši na CSD lahko vložijo vlogo za subvencijo vrtca. Če starši te vloge ne oddajo, vrtec izstavi račun v višini polnega plačila – to je 77 % cene programa.
 • Starši lahko enkrat letno začasno odjavijo otroka iz vrtca, in sicer v času poletnih mesecev, od 1. julija do 31. avgusta, pod pogojem, da je otrok najmanj 20 delovnih dni neprekinjeno odsoten iz vrtca. Starši za obdobje začasne odjave plačajo 50 % prispevka staršev za program, v katerega je bil otrok vključen pred začasno odjavo.
 • Starši lahko uveljavijo začasno odsotnost otroka zaradi zdravstvenih razlogov, in sicer s predložitvijo zdravniškega potrdila za otroka. Kot začasna odsotnost zaradi bolezni se upošteva odsotnost otroka nad 10 strnjenih delovnih dni. V času odsotnosti otroka starši plačajo 50 % prispevka staršev za program, v katerega je vključen.
 • Za dneve odsotnosti se strošek prehrane odšteje, vendar le v primeru, da je bila odsotnost javljena v skladu s Sklepom o določitvi cen programov v Vrtcu Tržič.
 • Druge ugodnosti pri plačilu staršev, povezane z upravičeno odsotnostjo otroka iz vrtca, se staršem priznavajo v skladu s sklepom občine zavezanke za plačilo razlike med polno ceno in plačilom staršev.