Projketi, programi, razvoj ...

Projekt “Zlati sonček”

Projekt “Zlati sonček”

V program »Zlati sonček« so vključeni vsi otroci pred vstopom v šolo.
Otroci skušajo opraviti naslednje naloge:

 • Za štiri opravljene naloge otroci ob zaključku programa Zlati sonček dobijo malo modro medaljo. Ker pa si to medaljo močno želijo vsi otroci, se vse šolsko leto trudimo, da s svojim programom pri gibalni vzgoji otrokom omogočimo, da te naloge brez težav opravijo.

 • spretnosti z žogo: vodenje žoge na razdalji 10 m in met žoge na razdalji najmanj 2 m
 • smučanje: v stopničastem koraku se s smučmi povzpne na snežni kup, ki je visok vsaj en meter in se nato spusti po nagibu
 • rolanje – kotalkanje ali kolesarjenje: otrok se prosto vozi 2 minuti po prostoru, med vožnjo ne sme stopiti na tla
 • plavanje: drsenje na vodi z lahtmi naprej in vztrajanje v tem položaju najmanj 5 sekund
Mednarodno sodelovanje : Program Comenius, Projekt večstranska šolska partnerstva
 • Mednarodno sodelovanje : Program Comenius, Projekt večstranska šolska partnerstva

Potekalo bo v letih 2011/2012 in 2012/2013. Projekt je oblikovan na dveh vsebinskih področjih, ki pa sta v medsebojno povezani; spremljanje samorazvoja strokovnih delavcev in spremljanje otrokovega razvoja. Pri spodbujanju samorazvoja strokovnih delavcev se bomo osredotočili na razvijanje strokovne identitete, prepoznavanje in ozaveščanje lastnih kompetenc, pridobivanje novih strokovnih znanj na področju evalvacije in refleksije. Pri spremljanju otrokovega napredka se bomo osredotočili na tehnike opazovanja in tehnike zapisa po opazovanju posameznika in skupine.

Projekt v sodelovanju s šolo za ravnatelje
 • Projekt v sodelovanju s šolo za ravnatelje

Izvajanje kompetenčnega pristopa k poučevanju s spodbujanjem pridobivanja ključne kompetence učenje učenja na vseh nivojih vzgoje in izobraževanja.
Namen projekta je profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev za kompetenco učenje učenja. Učenje učenja je sposobnost učiti se in vztrajati pri učenju, organizirati lastno učenje, vključno z učinkovitim upravljanjem s časom in informacijami, individualno in v skupinah. Poudarek je tudi na timskem delu in sodelovalnem učenju. Pričetek izvajanja projekta: spomladi 2011.

Projekt “Ciciban planinec”

Projekt “Ciciban planinec”

»Ciciban planinec« je akcija Mladinske komisije pri Planinski zvezi Slovenije.
Vsi vključeni otroci dobijo knjižice Ringa – raja, v katere skupaj z mentorji ali starši, rišejo in vpisujejo opravljene planinske »podvige«.
Otroke usmerjamo k zdravemu razvedrilu v naravi, spodbujamo jih k opazovanju. Seznanjamo jih z osnovami planinske dejavnosti in varnostnimi ukrepi v gorah. Razvijamo vrednote kot so: tovarištvo, poštenost,delavnost, vztrajnost.
Poskrbljeno je tudi za priznanja in sicer: našitek Ciciban planinec, priponka, pesmarica, planinski dnevnik. Največ pa veljajo nepozabna skupna doživetja v prelepi naravi v vseh letnih časih.

Projekt ZRSŠ: Reflektiranje otrokovega razvoja in razvoja vzgojiteljice
 • Projekt ZRSŠ: Reflektiranje otrokovega razvoja in razvoja vzgojiteljice

V okviru inovativnih projektov ZRSŠ-ja smo vključeni v projekt z naslovom: REFLEKTIRANJE OTROKOVEGA RAZVOJA IN RAZVOJA VZGOJITELJICE. Vodja projekta je vzgojiteljica Mojca Lužnik.

Projekt zajema vprašanja o tem, kako lahko vzgojiteljica opazuje in spremlja obenem svoj razvoj ter spremlja in celostni razvoj otroka. Spremlja, kje se vzgojitelj počuti močnega, na kakšen način in kako, kakšna so njegova pričakovanja, kakšen je vzgojitelj vzornik? V kolikšni meri otroka znamo spodbujati k temu, da svoje delo lahko opazuje skozi lastne izkušnje in da ga vzgojitelj res usmerja k celostnemu učenju in spodbuja k optimalnemu razvoju?

Program “Krepimo družine”
 • Program “Krepimo družine”

V okviru nacionalnega projekta Ministrstva za šolstvo in šport RS in v sodelovanju s Skupnostjo vrtcev Slovenije smo zaradi močnih kompetenc iz področja preprečevanja nasilja bili sprejeti v program za izvajanje preventivnega programa »Krepimo družine«. Program je namenjen predšolskim otrokom in njihovim staršem. Osredotoča se na pozitivne-zaščitne dejavnike. Program omogoča staršem, da so bolj povezani z vrtcem, jih informira in uči o razvoju otroka. Njegov cilj je tudi prispevati k temu, da je vrtec za otroke in starše topel, prijazen, spremljajoč prostor, kjer lahko najdejo dodatne, nove vire svojih moči.

Program “Ustvarimo ogledalo našega vrtca”
 • Program “Ustvarimo ogledalo našega vrtca”

V okviru usposabljanja za uvedbo sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti vzgojno-izobraževalnih organizacij uKVIZ se delavci Vrtca Tržič usposabljamo za notranjo in zunanjo evalvacijo. V tem času si bomo določali cilje in prioritete našega dela z namenom, da pogledamo na otroke in na tisto dobro, kar lahko pri našem strokovnem delu dosežemo Pri tem se bomo dotaknili naših veščin in znanj, tega kaj se lahko naučimo od drugih, preverili kaj delamo dobro in kje se še lahko izboljšamo. Na novo bomo pogledali kako načrtujemo in kaj, kako delamo, kako se preverjamo . Sproti bomo skušali prilagoditi proces spreminjanja, ki ga zahteva naš vsakdan. Za vse to imamo že veliko spretnosti in znanj, vizijo ter motivacijo za delo. Na novo se bomo učili in pripravili tudi kakšen nov akcijski načrt. Želimo si dobrega poučevanja. Vključili pa bomo vse soudeležene, tudi starše.

ŠOLSKO LETO 2012/2013

ŠOLSKO LETO 2012/2013

Inovacijski projekt »Reflektiranje otrokovega razvoja in razvoja vzgojiteljic«

Inovacijski projekt temelji na opazovanju otrok in dela na sebi. Eden od temeljnih ciljev je usmerjen na otroka, na reflektiranje otrokovega razvoja na socialno-emocionalnem in psihičnem področju. Pri tem se poslužujemo instrumenta za dokumentiranje – listovnika. Sestavljen je iz zbirke evidenc o otrokovem razvoju in napredku v določenem času. Služi otroku, vzgojitelju pa tudi staršem za boljši vpogled v napredek posameznega otroka. Vsak otrok ima svojo mapo, kjer ustvarja, zbira svoje izdelke, fotografije, dodaja svoje komentarje in podobno.

Drugi pomemben cilj je usmerjen na razvoj strokovnih delavcev – vzgojiteljev. Odrasli v procesu projekta razvijamo svojo strokovno identiteto, prepoznavamo in ozaveščamo lastne kompetence in pridobivamo nova strokovna znanja na področju evalvacije, samoevalvacije, refleksije. Ob tem vsaka vzgojiteljica izdela svoj listovnik – pogled na prehojeno pot.

Program »Reggio Emilia koncept«

V šolskem letu 2009/10 se je nekaj naših strokovnih delavk vključilo v štiriletno profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje elementov posebnih pedagoških načel koncepta Reggio Emilia na področju predšolske vzgoje. Koncept namenja pozornost uporabi vseh čutil, daje prednost učenju pred poučevanjem, pomen vključevanja otrok iz vrtca v kulturno okolje, dokumentiranju, načrtovanju dela idr.

Program »Ustvarimo ogledalo našega vrtca«

V okviru usposabljanja za uvedbo sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti vzgojno-izobraževalnih organizacij uKVIZ se delavci Vrtca Tržič usposabljamo za notranjo in zunanjo evalvacijo. V tem času si bomo določali cilje in prioritete našega dela z namenom, da pogledamo na otroke in na tisto dobro, kar lahko pri našem strokovnem delu dosežemo Pri tem se bomo dotaknili naših veščin in znanj, tega kaj se lahko naučimo od drugih, preverili kaj delamo dobro in kje se še lahko izboljšamo. Na novo bomo pogledali kako načrtujemo in kaj, kako delamo, kako se preverjamo . Sproti bomo skušali prilagoditi proces spreminjanja, ki ga zahteva naš vsakdan. Za vse to imamo že veliko spretnosti in znanj, vizijo ter motivacijo za delo. Na novo se bomo učili in pripravili tudi kakšen nov akcijski načrt. Želimo si dobrega poučevanja. Vključili pa bomo vse soudeležene, tudi starše.

Projekt “Mali sonček”

Projekt Mali sonček je namenjen otrokom od drugega do šestega leta starosti. Sestavljen je iz štirih stopenj.

Mali sonček – modri: za otroke od 2. do 3. leta starosti

Mali sonček – zeleni: za otroke od 3. do 4. leta starosti

Mali sonček – oranžni: za otroke od 4. do 5. leta starosti

Mali sonček – rumeni: za otroke od 5. do 6. leta starosti

Njegov namen je obogatiti program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalnimi/športnimi vsebinami. Poudarek daje igri in vadbi, ki naj bo prijetna in prilagojena otroku. Ker se posamezne stopnje programa med seboj dopolnjujejo, povezujejo in nadgrajujejo, priporočamo, da otroci predelajo vse štiri stopnje oziroma celoten program.

Z gibanjem otrok zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša, kaj telo zmore, doživlja veselje in ponos ob razvijajočih se sposobnostih in spretnostih ter gradi zaupanje vase. Gibanje daje otroku občutek ugodja, varnosti, veselja, skratka dobrega počutja.

Mali sonček otroka nagradil z nalepko za vsako opravljeno nalogo, za opravljeno stopnjo programa pa s priznanjem in športnim pripomočkom, s katerim se bo lahko igral. (vir:http://www.sportmladih.net/programi_som/mali_soncek)

Projekt v sodelovanju s šolo za ravnatelje

Izvajanje kompetenčnega pristopa k poučevanju s spodbujanjem pridobivanja ključne kompetence učenje učenja na vseh nivojih vzgoje in izobraževanja.
Namen projekta je profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev za kompetenco učenje učenja. Učenje učenja je sposobnost učiti se in vztrajati pri učenju, organizirati lastno učenje, vključno z učinkovitim upravljanjem s časom in informacijami, individualno in v skupinah. Poudarek je tudi na timskem delu in sodelovalnem učenju. Pričetek izvajanja projekta: spomladi 2011.

Program “Krepimo družine”

V okviru nacionalnega projekta Ministrstva za šolstvo in šport RS in v sodelovanju s Skupnostjo vrtcev Slovenije smo zaradi močnih kompetenc iz področja preprečevanja nasilja bili sprejeti v program za izvajanje preventivnega programa »Krepimo družine«. Program je namenjen predšolskim otrokom in njihovim staršem. Osredotoča se na pozitivne-zaščitne dejavnike. Program omogoča staršem, da so bolj povezani z vrtcem, jih informira in uči o razvoju otroka. Njegov cilj je tudi prispevati k temu, da je vrtec za otroke in starše topel, prijazen, spremljajoč prostor, kjer lahko najdejo dodatne, nove vire svojih moči.

ŠOLSKO LETO 2011/2012

ŠOLSKO LETO 2011/2012

Projekt Reggio Emilia

Reggio Emilia pristop

Pedagoški koncept Reggio Emilia je koncept, ki temelji na pojmovanju, da je otrok kompetenten, ima velikanske ustvarjalne zmožnosti ter moč za odkrivanje in raziskovanje sveta, ki ga obdaja. Sega v leto 1963, danes pa se izvaja v 22 vrtcih v Reggio Emilii. Za koncept so se začeli zanimati po letu 1983, ko so otroci iz vrtcev italijanskega mesta Reggio Emilie predstavili svoje izdelke (slike, risbe, kipce, makete, fotografije, projekte prikazane na panojih ipd.) na razstavi v Stockholmu. Izdelki otrok so izzvali pozornost strokovne, kulturne in laične javnosti. Razstava je nato obšla svet. Model Reggio Emilia sedaj uvajajo v delo s predšolskimi otroki marsikje po svetu (npr. na Švedskem in v Ameriki).

Koncept Reggio Emilia je sodoben (postmoderen) koncept predšolske vzgoje, katerega cilj je vzgojiti otroke v kritične mislece in varuhe demokracije. Temelji na človekovih in otrokovih pravicah, demokratičnih vrednotah in pravni državi ter zagovarja pluralnost vednosti in konceptualno integracijo različnih znanosti.

Temelje pedagoškega koncepta Reggio Emilia predstavljajo naslednja izhodišča:

 • vpetost vrtca v kulturo okolja: vrtec je prostor, ki izraža ter ustvarja kulturo, je živ organizem, odprt v okolje. Iz vrtca se življenje širi v družine ter v mesto, med vsemi udeleženci pa se izvaja živahna izmenjava idej in demokratična komunikacija;
 • različnost otrok: velika pozornost je namenjena razvoju identitete vsakega posameznega otroka – na otroka gledajo kot na enkraten subjekt s pravicami in ne samo s specifičnimi potrebami;
 • razvoj in uporaba vseh čutov v spoznavnem procesu: pedagoški koncept Reggio Emilia namenja posebno pozornost razvijanju sposobnosti opazovanja, pri čemer naj bi otrok uporabil in razvijal vsa čutila, tudi tista, ki so običajno bolj zapostavljena (tip, okus, vonj);
 • spodbujanje in omogočanje različnih oblik izražanja: avtorji koncepta Reggio Emilia so kot eno od izhodišč sprejeli misel, da se vsak otrok rodi s sto jeziki, a kaj hitro mu ostane le eden, saj ostalih devetindevetdeset zanemarjamo in jih ne razvijamo. V konceptu Reggio Emilia zato zavestno spodbujajo vse oblike otrokovega izražanja (gib, mimika, barva, risba, lutka, ritem, glasba, govor) ter mu omogočajo, da lahko na različne načine izrazi odnos do sebe, drugih, narave, prostora in časa, v katerem živi;
 • prednost učenja pred poučevanjem: v konceptu izhajajo iz stališča, da ne smemo nikoli poučevati otroka v tem, česar se ne bi mogel naučiti sam;
 • kakovostna interakcija in komunikacija: pedagoški koncept Reggio Emilia zelo poudarja interakcijo in komunikacijo: druženje, povezovanje in sodelovanje med vsemi udeleženci v vzgojnem procesu;
 • timsko delo vzgojiteljev in ostalih delavcev v vrtcu: kakovostno timsko delo zagotavljajo najprej z zaposlitvijo dveh vzgojiteljic/vzgojiteljev v oddelku, ki opazujeta in interpretirata dejavnosti, pojave in probleme z različnih zornih kotov;
 • projektno delo: pomaga otrokom poglobiti in izpopolniti smisel za dogodke in pojave v svojem okolju;
 • dokumentacija in arhiviranje izdelkov ter življenja in dela v vrtcu: dokumentacija vključuje opazovanje, transkripcijo tonskih zapisov in fotografije. Različni materiali, ki nastajajo v vzgojnem procesu otrok oz. prikazujejo ustvarjanje in učenje otrok ter delo in življenje vrtca, so predstavljeni na različnih mestih v vrtcu in izven vrtca.
 • prostori v vrtcu: vrtec Reggio Emilia je prostor, ki omogoča stike med odraslimi in otroki ter predstavlja okolje, kjer naj se dobro počutijo otroci, vzgojitelji in starši, zato je prostor ‘tretji vzgojitelj’.

Vir: Reggio Emilia, Pedagoška fakulteta v Ljubljani. Dostopno na: http://reggioemilia.pef.uni-lj.si (26. 2. 2010).

V projekt Reggio Emilia je vključenih 5 vzgojiteljic iz našega zavoda in sicer Ana Peharc, Mira Čemažar, Tjaša Rozman ter Vesna Žitnik in Mojca Lužnik. Projekt se v letošnjem šolskem letu zaključuje s pridobitvijo certifikata posameznih strokovnih delavk.