O vpisu in oblikovanju oddelkov            

Oddelke oblikujemo za vsako šolsko leto na novo, saj se moramo vsako leto prilagoditi številu in strukturi novo vpisanih otrok. Prav tako se spreminja tudi kadrovska zasedba, torej strokovni delavci ne vodijo istega oddelka več let.
Pri oblikovanju oddelkov je naše vodilo Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje. Tako lahko razporedimo otroke v oddelke 1–3 leta, 3–4 leta in kombinirane oddelke 3–6 let.
Glede na starostno strukturo otrok v oddelku lahko oblikujemo homogene oddelke in heterogene oddelke. V homogenih oddelkih so otroci v starostnem razponu enega leta ( +/- 4 ali 2 izjemi), heterogenih oddelkih pa so otroci različnih starosti.

Obveščanje o skupini in strokovnem timu

Vse starše bomo po 21. avgustu pisno ali po elektronski pošti obvestili, v katero skupino je razporejen otrok in kdo bo v strokovnem timu otroka. Starši otrok v starosti do 3 let boste v zadnjih dneh avgusta povabljeni na pogovor, kjer se boste pomenili vse o uvajanju vašega otroka v vrtec. Starši starejših otrok boste ob obvestilu prejeli tudi telefonsko številko, s povabilom, da po želji pred vstopom kontaktirate vzgojiteljico in se dogovorite o vstopu v vrtec. 
Vsi otroci so razporejeni v željene enote, pri čemer izpostavljamo, da so otroci, rojeni v letu 2023, iz enote Križe razporejeni v dislocirani oddelek v Pristavi.

Obveznosti pred vstopom v vrtec                  

Pomembno je, da v mesecu pred vstopom v vrtec na pristojni center za socialno delo za novovpisane otroke vložite Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Osnova za plačilo vrtca je cena programa, v katerega je otrok vključen.
Ceno programa na predlog strokovne službe vrtca določi ustanoviteljica Občina Tržič. Višino plačila staršev ugotavlja pristojni center za socialno delo in o ugotovitvah izda odločbo. Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva otroka, so plačila za mlajšega otroka oproščeni. Starši so oproščeni plačila za vrtec tudi za tretjega in vsakega nadaljnjega otroka iz iste družine, ne glede na to, ali je v vrtec vključen hkrati s svojim sorojencem oz. sorojenci.

Mesečno plačilo za otroka se zniža:
– ob pravočasno odjavljenih dnevih odsotnosti za stroške prehrane (eAsistent);
– ob začasni odsotnosti zaradi zdravstvenih razlogov na podlagi zdravniškega potrdila (pošljete na oskrbnine.vt@vrtec-trzic.si);
– ob začasni odjavi v juliju in avgustu (pisno na obrazvu v juniju).

V Vrtec Tržič se lahko vključijo otroci, ki predložijo zdravniško potrdilo, na katerem mora biti s strani pediatra ustrezno označeno, ali je bil otrok cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam, oziroma so navedeni utemeljeni razlogi, zakaj cepljenje ni bilo izvedeno. Zdravniško potrdilo prvi dan starši izročite vzgojiteljici.
Vabimo vas, da si v rubriki Vpis ogledate še prosojnice Prvič v vrtec.
O vseh dodatnih informacijah se lahko posvetujete tudi s svetovalno delavko:

Nataša Brzin, tel. 070 55 44 40, e-pošta natasa.brzin@vrtec-trzic.si.

Veder polet v veliki svet – v Vrtcem Tržič!

 

Dostopnost