Prosto delovno mesto

Vrtec Tržič objavlja razpis za prosto delovno mesto VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK – POMOČNIK VZGOJITELJA M/Ž, in sicer za določen čas s polnim delovnim časom 8 ur dnevno od 7.12.2023 za nadomeščanje bolniško odsotne sodelavke

Vrsta strokovne izobrazbe: končan izobraževalni program za pridobitev srednje strokovne izobrazbe predšolska vzgoja

Stopnja strokovne izobrazbe: V

Strokovni izpit: DA

Obvezna znanja:– aktivno znanje slovenskega knjižnega jezika

Zahtevane delovne izkušnje: 4 mesece

Poskusno delo: 2 meseca

OPIS DEL IN NALOG:

Opravlja dela in naloge, določene s kolektivno pogodbo (KPJS) in kolektivno pogodbo za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS, letnim delovnim načrtom vrtca ter v skladu s sklepi vodstva vrtca. Sodeluje z vzgojiteljem pri pripravi na vzgojno izobraževalno delo. Sodeluje z vzgojiteljem pri načrtovanju in izvajanju vzgojnega dela, se z  njim sprotno vsebinsko in metodično pripravlja na delo, pripravlja didaktične  pripomočke. Sodeluje z vzgojiteljem pri delu s starši. Sodeluje z vzgojiteljem pri organizaciji življenja in dela v vrtcu. Sodeluje z vzgojiteljem pri analizi stanja v oddelku. Sodeluje pri pripravi letnega delovnega načrta oddelka in njegovi evalvaciji. Sodeluje pri spremljanju razvoja in napredka otrok, spodbujanju razvoja njihovih posebnosti, negovanju  radovednosti raziskovalnega duha, domišljije, jezikovnem, telesnem in gibalnem razvoju, samostojnosti   ipd. (pri zapisovanju opažanj). Sprejema otroke pri prihodu in jih ob odhodu izroča staršem. Nadomešča odsotnega delavca v oddelku oz. drugih oblikah organiziranega dela z otroki. Skrbi za kulturno prehranjevanje, nego in počitek otrok. Vzdržuje in ohranja red in čistočo sredstev, igrač, igral, sanitarij, opreme in prostorov v vrtcu ter oblačil in obutve otrok. Zbira in obdeluje podatke v zvezi z opravljanjem vzgojnega in drugega dela. Pomaga pri vodenju pedagoške dokumentacije. Sodeluje s strokovnimi delavci v enoti, vrtcu in zunaj njega. Sodeluje v strokovnih organih vrtca. Sodeluje pri razvoju dejavnosti, neposrednem delu z otroki, starši, okoljem. Vključuje se v organizirano strokovno izobraževanje in usposabljanje za področje dela. Opravlja tudi druge naloge enake ali podobne zahtevnosti z delovnega področja organizacijske enote. V nujnih primerih opravlja tudi naloge, ki sicer ne sodijo v celoti v opis njegovih delovnih nalog.

Opomba:

Na področju vzgoje in izobraževanja ne more skleniti delovnega razmerja oziroma opravljati dela oseba:

– ki je bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,

– ki je bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

-ki je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.

Objava prostega delovnega mesta: 4. 12. 2023

Rok za prijavo: 7. 12. 2023 Sklic: PC61413

Kandidati naj pošljejo prošnjo z življenjepisom na naslov Vrtec Tržič, Cesta Ste Marie aux Mines 28, 4290 Tržič ali po e-pošti na info@vrtec-trzic.si.

V izbirni postopek se bodo uvrstile samo popolne in pravočasno prispele vloge kandidatov/datk, ki bodo izpolnjevali/e razpisne pogoje. Za nepopolno vlogo se bo štela tudi vloga brez zahtevanih dokazil, kot tudi vloga, iz katere ni mogoče razbrati, ali kandidat izpolnjuje razpisne pogoje.

Prosto delovno mesto

Vrtec Tržič objavlja razpis za prosto delovno mesto ČISTILKA II M/Ž, in sicer za določen čas s polnim delovnim časom 8 ur dnevno od 1.12.2023 do 31.8.2024 z možnostjo podaljšanja.   (več …)

Bi radi s strani vrtca prejemali e-račun? Dobra ideja!

Spoštovani starši.

Vrtec Tržič omogoča poleg prejemanja klasične položnice po pošti tudi druge načine, ki postajajo vse bolj priljubljeni.

Če želite prejemati e-račun na svoj elektronski naslov, izpolnite obrazec na povezavi: https://www.vrtec-trzic.si/files/2022/02/izjava_racuni_e_mail.pdf

Izpolnjen in podpisan obrazec pošljete na e-naslov oskrbnine.vt@vrtec-trzic.si. Vrtec Tržič na podlagi posredovanih podatkov uredi povezavo preko UJP. Plačnik na elektronski naslov prejme sporočilo, ki ga mora potrditi, da se vzpostavi pot za prejemanje računov po elektronski pošti.
In to je to!

Lep pozdrav iz vašega vrtca.

IZMENJEVALNICA RABLJENIH OTROŠKIH OBLAČIL

»Ne zavrzi oblek, ohrani planet« je slogan enega od projektov Ekošole, kjer smo aktivno vključeni tudi v Vrtcu Tržič. V lanskem letu smo v okviru projekta in Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov v sodelovanju s Komunalo Tržič pripravili izmenjevalnico oblačil. Ker je bil odziv odličen, smo se odločili, da postane izmenjevalnica stalen dogodek v naših vrtcih.

Vabimo vas, da v tednu od 6. do 10. novembra v enote Križe, Palček in Deteljica prinesete čista in dobro ohranjena oblačila, ki jih vaši otroci ne potrebujejo več in bi jim radi podarili nov dom.

Oblačila bodo za izmenjavo na voljo med 13. in 17. novembrom 2023.

Izmenjevalnica je namenjena vsem.

Prinešenih in odnešenih oblačil ne bomo šteli, veseli bomo, da premajhna oblačila ne bodo postala odpadek, pač pa bodo našla otroke, ki jih bodo z veseljem nosili.

VABLJENI K SODELOVANJU!

Vrtec Tržič

Obračun – september

Spoštovani starši.

Obveščamo vas, da s strani CSD nekatere odločbe za subvencijo vrtca prejmemo z zamudo. V primeru, da odločbe za vašega otroka ne prejmemo pravočasno, izstavimo račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda (77 %).

Po prejemu odločbe bomo naredili poračun oskrbnine z naslednjo položnico, v kolikor bo ugotovljeno, da ste vlogo oddali v skladu z 22. členom novele ZVrt-F (Uradni list RS, št. 55/2017).

Za dodatne informacije in obrazložitve smo vam na voljo na tel. št.: 04/ 5971 606 (Kristina Lindav).

Hvala za razumevanje.

Novi začetki

Spoštovani starši.

September je za vse nov začetek. Zaposleni se že med poletnimi meseci pripravljamo na nove otroke, starše, prostore in sodelavce. Želimo, da se ob vstopu v naše hiše počutite sprejete, slišane in upoštevane. Zelo pomembna je spoštljiva medsebojna komunikacija in upoštevanje avtonomije vrtca z vaše strani. Smo strokovnjaki na področju predšolske vzgoje in najbolje vemo, kaj potrebujejo vaši otroci za optimalen razvoj in dobro počutje, zato je najbolj pomembno vaše zaupanje v naše delo. Pomembno je, da gremo vzgojitelji in starši v isto smer, se dopolnjujemo in sodelujemo.
Želimo vam veliko prijetnih trenutkov v naši družbi.

Tatjana Blaži, ravnateljica Vrtca Tržič

Dostopnost